Nwayo Valè

 • Pou nenpòt òganizasyon, ministè a soti nan relasyon yo—relasyon nou ak Bondye ak lòt moun.

  San relasyon pa ka gen evanjelizasyon ki vin apre, disip, responsablite, ministè oswa divizyon. (Egzòd 20:1-17; Egzòd 34:6-7; Sòm 31:23; Sòm 103:8; Sòm 119:97-98; Sòm 145:8; Pwovèb 10:12; Joel 2:13; Jonas 4: 2; Mika 6:8; Matye 5:34-44; Matye 19:19; Mak 12:33; Lik 6:27; Lik 10:27; Jan 13:34-35; Jan 15:12-13, 17; Travay 4:32; Travay 11:27-30; Women 12:10; Women 13:8-14; 1 Korentyen 13:1-13; 1 Korentyen 16:14; Galat 5:13-14; Galat 6:9; Efezyen 4:13; Filipyen 2:1-4; 1 Tesalonisyen 4:9-10; 1 Tesalonisyen 5:11; Ebre 13:1-3; Jak 4:11-12; 1 Pyè 1:22; 1 Pyè 2: 17; 1 Jan 1:1-10; 1 Jan 2:1-29; 1 Jan 3:1-24; 1 Pyè 2:21; 1 Pyè 3:8-9; 1 Jan 1:7-8)

 • Nou kwè ke otorite Legliz la se nan legliz "ranmi".

  Jezi te di: “Lè de oswa twa yo ‘ransanble’ nan non mwen, se mwen menm ki nan mitan yo.” Nou pran lòd mach nou yo nan men Lespri Sen an ki nan mitan nou epi se poutèt sa nou pa gade nan Evèk oswa Achevèk kòm gen otorite sou tèt Lespri Kris la nan legliz lokal la. Menmsi nou ka rekonèt Evèk yo konsakre ak elve pa pwòp legliz yo ak òganizasyon yo, nou pa kwè nan siksesyon apostolik. (Danyèl 12:3; Travay 6:1-7; Travay 20:28; Women 8:16-17; Women 12:1-21; Women 13:1-6; 2 Korentyen 12:1-21; 2 Korentyen 13 :1-13; Efezyen 4:11-16; 1 Timote 3:1-13; 1 Timote 4:6-8; Ebre 13:17; 1 Pyè 5:1-11; Jan 16:13)

 • Nou kwè ke Bondye pral bay kwayan dezire yo yon otonòm Lespri Sen an pou evanjelizasyon moun ki pèdi yo ak operasyon otonòm espirityèl nan Legliz la jodi a.

  (Lik 24:45-49; Jan 14:15-21; Travay 1:4-8; Travay 2:1-4; Travay 11:15-16; Travay 19:6; Women 8:16-17; 1 Korentyen 2:10-16; Efezyen 3:5; 2 Timote 1:7; Travay 2:17-18)

 • Nou kwè nan inite, pa inifòmite.

  Inite nan esansyèl, libète nan nonessentials ak charite nan tout bagay. (Pwovèb 17:9; Travay 17:29; Travay 20:35; Women 8:37; Women 12:9-21; Women 16:17-20; 1 Korentyen 9:22-23; 1 Korentyen 11; 1 Korentyen 10). :23-11:1; 1 Korentyen 12:12; 1 Korentyen 13:1-13; 2 Korentyen 2:5-10; 2 Korentyen 3:17; Galat 6:15; Filipyen 2:1-4; Kolosyen 2: 2-3; Kolosyen 3:14; 1 Pyè 4:8-11; 1 Jan 4:7-21; 1 Korentyen 10:23-33)

 • Nou kwè nan koinonia oswa di Bondye mèsi ant vrè kwayan yo ak yon lespri renmen pran preferans sou yon lespri dominasyon, divizyon ak dezakò ki te koze pa fyète oswa diskisyon sou jeneyaloji kontinuèl oswa doktrin ki pa santral nan pwoblèm sali Otodòks.

  (Pwovèb 17:19; Women 3:1-31; Women 5:1-5; Women 16:17-19; 1 Korentyen 1:10; 2 Korentyen 13:11; Galat 2:15-16; Galat 5:6; ; Efezyen 4:1-6; 1 Timote 2:8; 2 Timote 2:23-26; Tit 3:9-11; Ebre 12:14-17; Jak 1:19-25; 1 Pyè 3:8; 1 Timote 1:4)

 • Nou kwè se komisyon apostolik Legliz la pou pote bon nouvèl Levanjil la bay chak branch fanmi ak tout lang.

  Nou sipòte plante legliz, misyon ak travay charite. (Matye 28:18-20; Mak 16:15-20; Travay 20:24; Women 11:29; 2 Korentyen 5:11-6:2; 2 Korentyen 6; 2 Korentyen 9:14; Galat 6:9-). 10; Kolosyen 1:28; Kolosyen 4:2-6; 2 Timote 4:2-5; Ebre 3:12-14; Ebre 6:1-3; Jak 5:20; Kolosyen 1:25-29; 2 Timote. 1:8)

 • Fon Monetè Entènasyonal se pa yon asosyasyon ki baze prensipalman sou ansèyman ekskiz byenke nou se yon gwoup lafwa konfesyonèl ki kwè nan Krisyanis Otodòks jan sa defini nan Deklarasyon Lafwa nou an, Kwayans Apot yo ak deklarasyon Valè debaz nou an.

  Se yon Fellowship nan rekonesans, relasyon, afimasyon, afeksyon, sèvis, ankourajman, èd ak remèsiman vre bay Bondye pou moun ki chèche reponn apèl Bondye a nan ministè ak sèvis kretyen. (Danyèl 9:4; Travay 2:38-39; Travay 3:19-26; Travay 13:38-39; Travay 16:31; Travay 17:3; Women 10:8-10; 1 Korentyen 7:20-). 24; 1 Korentyen 15:3-8; 1 Korentyen 15:58; 2 Korentyen 3:6; 2 Korentyen 5:17-21; Galat 5:13; Kolosyen 3:17; 2 Tesalonisyen 1:11-12; 2:4; Tit 5:2; Ebre 1:10-23; Jak 25:1-25; 27 Pyè 1:1-13; 16 Korentyen 1:7-20)

 • Nou pa kwè ke yon seminè oswa yon diplòm lekòl biblik se yon kondisyon pou ministè.

  Sepandan, nou kwè biblik li enperatif pou nou etidye pou nou montre tèt nou apwouve devan Bondye antanke travayè ki pa bezwen wont byen divize Pawòl verite a. Anpil nan lidè ak manm nou yo genyen diplòm Seminè ak Bible College. Objektif nou se revele Kris la bay kwayan ak enkwayan nan zak, dispozisyon, eta, panse ak volonte. (Pwovèb 9:9-12; Travay 26:22; Women 8:1-2; Women 10:1-4; Women 15:4; 1 Korentyen 1:17-31; 1 Korentyen 4:1-16; 2 Korentyen. 10:17; Efezyen 1:17; Efezyen 4:11-16; 2 Timote 2:14-26)

 • Nou pa kwè ke konesans pou kont li ka janm pran plas nan yon rankont pèsonèl ak Sentespri Bondye a ak yon relasyon pèsonèl ak Jezi Kris la.

  Nou pase yon tan lavi "teologize" konesans biblik ak ekstra-biblik nou yo ak eksperyans espirityèl pèsonèl nou yo ak moman konpreyansyon sa yo ki vini lè Sentespri a anseye nou atravè revelasyon diven. Sen Pòl fè nou sonje ke, “Lespri a sonde tout bagay, wi bagay ki pwofon Bondye yo”. (Zak 4:6; Jan 7:16-17; Jan 14:17; Women 8:27; 1 Korentyen 2:9-12)

 • Nou kwè nan responsabilite.

  Kandida pou vin manm ak kalifikasyon nan Fon Monetè Entènasyonal dwe fè ministè yo rekonèt epi rekòmande pou nou pa ansyen pastè (yo) nan yon kongregasyon etabli (yo), osi byen ke lòt ofisye legliz rekonèt, minis, ministè ak/oswa lidè laik nan lokal la. legliz. (Pwovèb 13:10, 18, 20; Pwovèb 15:31-33; Pwovèb 27:6, 17)

 • Nou kwè nou rele pou nou gen imilite e ògèy sa a se twonpe e li separe nou ak Bondye ak lòt moun parèy nou yo.

  Nou kwè nou rele pou nou vin sèvi kòm esklav lanmou nan kay Bondye a. Èske yon sèvitè ka gen plis pouvwa pase mèt li? Jezi di: “Se konsa tout moun va konnen nou se disip mwen, si nou youn renmen lòt.” (Matye 18:4; Matye 23:12; Pwovèb 3:34; Pwovèb 16:18-19; Pwovèb 22:4; Jak 4:6, 10; Filipyen 2:3-11; Jan 13:14-16, 35. ; Mak 9:35)

 • Nou kwè ke konpasyon ak padon pi bon pase jistis ak jistis.

  Jistis te lakòz plis mal pase enjistis lè nou te mande dwa nou, olye ke nou te chwazi pou nou “depoze yo”. Nou kwè nan favè, men se pa favè "bon mache". Li gratis, men li koute nou tout bagay. Nou kwè nan espwa, men se pa espwa "bon mache". Se pa pwomès pou richès materyèl, lavi parese, oswa yon lavi san eprèv ak tribilasyon, men pwomès la nan Papa a ke nan feblès nou fòs li vin ranpli ak ke nou vin ranpòte nan li. Li p'ap janm kite nou oswa li p'ap janm abandone nou. Se li ki rekonpanse moun k ap chèche l avèk dilijans. Li pral bay tout bezwen nou yo dapre richès li yo nan laglwa pa Kris Jezi. (2 Korentyen 8:9; Lik 7:13; Mak 6:34; Lik 23:34; Kolosyen 3:13; Women 12:14, 17, 19-21; Efezyen 2:4-5, 8-10; Efezyen 4:32; Women 6:1-2; 2 Korentyen 12:9; Ebre 13:5; Filipyen 4:19)

 • Nou kwè nan bati, pa demoli.

  Nou kwè nan travay di, men san li pa lou. (Jeremi 24:6; Efezyen 4:15-16, 29, 32; Ebre 10:24-25; Kolosyen 3:16-17; Kolosyen 3:23-24; Galat 6:1-2; Jak 5:16; Pwovèb 12:25)

 • Nou kwè nan aksepte yon chèz nan pye tab la pandan n ap prefere frè ak sè nou yo epi leve yo anlè...” si nou fè sa pou pi piti nan frè m yo, nou fè sa pou mwen.”

  Bondye nan biznis pwomosyon. Kite l pran swen li. (Lik 14:7-11; Matye 25:31-46)

 • Nou kwè ke yon mo jantiye pale nan renmen (yon mo ankourajan menm lè defo nouvo nesans yo ak salte, pousyè tè ak lòt bagay nan monn sa a fasilman wè nan lavi youn nan jèn sa yo ke nou chèche ankouraje ak konseye nan Ministè kretyen) se pa janm yon abdikasyon nan verite oswa yon mank de responsablite, men yon pawòl byen pale ak lafwa, wè bagay sa yo ki poko, men se sibstans nan bagay sa yo espere pou yo ... e nou kwè ke se grenn simen. nan bon tè ki pa pral retounen anile.

  (Matye 13:18-23; Ebre 11:1; 1 Korentyen 9:19-22)

 • Nou pa kwè n ap viv poukont nou, men nou fè pati yon pi gwo fanmi—vrè fanmi... fanmi, "Papa nou ki nan syèl la..." Gen lòt ki pa lwen wayòm nan, yo bezwen. yon moun pou envite yo pou yo “dine” ak Sovè a.

  Revelasyon Jan an di nou: “Gade, mwen kanpe bò pòt la, mwen frape: si yon moun tande vwa mwen, epi li ouvri pòt la, m ap antre kote l, m ap manje avè l, e li avèk mwen.” Sen Matye fè nou sonje pwòp pawòl Jezi yo, “Vin jwenn mwen, nou tout k ap travay e nou tout ki chaje ak chay, m ap ba nou repo. Pran jouk mwen an sou nou, aprann nan men mwen, paske mwen dou, mwen enb nan kè nou, epi n'a jwenn repo pou nanm nou. Paske jouk mwen an fasil e chay mwen an lejè." (Matye 12:46-50; Mak 3:32-35; Lik 8:19-21; Revelasyon 3:20; Matye 11:28-30)

 • Nou kwè nan kominyon ouvè nan administrasyon Soupe Senyè a pou tout vrè kwayan yo.

  (1 Korent 11: 27-30)

 • Batèm dlo nan lafwa se yon mwayen pou gras.

  Nou kwè nan batèm dlo pou tout kwayan yo nan obeyisans kòmandman Kris la ak nan dedikasyon alyans oswa batèm timoun yo kòm yon zak lafwa ak angajman paran an (yo) ak kongregasyon an pou elve timoun nan nan renmen ak konsèy Senyè a k ap priye a. ak konfyans ke lè yo vin nan yon laj nan responsablite yo pral poukont yo pral konfime lafwa pèsonèl yo nan Jezikri kòm Sovè ak Senyè yo. Nou kwè ke batèm dlo nan tèt li pa sove yon timoun oswa yon adilt, men pito favè Bondye eksperyans nan konviksyon nan peche pa Sentespri a nan lavi yon moun ak lapenn Bondye pou peche yo komèt, vire do bay peche ak vire nan direksyon Bondye ak nan mete lafwa yon sèl nan Kris la kòm Sovè ak Senyè. (1 Samyèl 1:24-28; Travay 2:38; Women 6:1-6; Efezyen 2:4-9; Efezyen 6:1-4)

 • Nou kwè nan rekonèt don ak apèl Bondye nan lavi fanm kou gason.

  Nou pa kwè ke ni yon gason ni yon fanm ta dwe "gonfle" nan fyète epi chèche pran yon pozisyon dominan youn sou lòt, men ke kado yo ak apèl yo nan chak moun ap fè plas pou tèt yo epi lè valab yo pral. rekonèt ak afime pa kò a. (Joyèl 2:28-29; Pwovèb 16:18; Lik 2:36-37; 1 Korentyen 12:11; Efezyen 4:8-12; Jak 4:10-11)

 • Nou kwè nan rete fidèl... ak nan rekonèt ak fè fas ak enpèfeksyon nou yo.

  Mache nou ak Bondye se yon pwosesis pwogresif e ministè nou yo pwogresis tou. Papa a p ap pèmèt nou tann jiskaske nou fin grandi nèt pou nou kòmanse ede nan rekòt la. Kwasans espirityèl pral souvan yon ti jan paralèl ak kwasans ministè. (Jan 4:35-38; Ebre 6:1-6; 2 Pyè 1:5-8; 2 Pyè 3:17-18)

 • Pafwa yon moun kouri devan, oswa yon sèl lag dèyè.

  Men, nou pa gen okenn chwa pou nou vire do ban nou epi kite apèl nou an. Nou eseye grasa favè Bondye a pou nou rete fidèl... pa nan fòs nou, men nan fòs li a... pa nan echèk nou, nan padon li, pa nan rebelyon nou, nan soufrans long li, nan disiplin li ak nan kraze nou ak gerizon espirityèl nou. epi yon jan kanmenm atravè li tout Bondye redefini epi pote bon soti nan li epi li glorifye. (Zak 4:6; Women 11:29; 1 Korentyen 10:13; 1 Korentyen 1:26-29; Ebre 3:1-6)

 • Nou kwè nan renmen, sèvi, ankouraje ak ede pèmèt.

  Lè nou vin pi plis yon chay pase yon benediksyon, nou pèdi manda nou e nou pa gen okenn otorite espirityèl pou nou kontinye. (2 Kwonik 35:1-2; Matye 5:13-16; Women 6:5-8; Galat 5:13-16; 2 Timote 2:24-26; Revelasyon 2:2-5)

 • Nou pa kwè nan kite fimen.

  Nou pa kwè nan abandone pandan n ap grandi. Nou aprann libere pouvwa ak pozisyon, vin disponib pou Bondye pou pwochen travay nou an jan sante nou ak konpetans mantal nou pèmèt, men toujou fè sa nou kapab. Toujou ap travay, toujou bay temwayaj, toujou sèvi, toujou li Pawòl Bondye a epi priye pou tèt nou ak lòt moun jiskaske final nou an fini. Sen Lik te ekri konsènan wa David: “Apre li te fin sèvi objektif Bondye nan jenerasyon li a, li te tonbe nan dòmi epi yo te mete l nan mitan zansèt li yo.” (NASB) Mo kle a se “sèvi”. (Lik 2:36-37; Travay 2:42-46; 1 Korentyen 15:58; 2 Timote 4:5-8; Revelasyon 2:10; 2 Timote 4:6-8)

Sit entènèt nou an ap desann pou antretyen woutin le 13 jiyè a 9:00 pm (CDT).

Voye yon mesaj bay Tony Duck

Voye yon mesaj bay Josh Braland

Voye yon mesaj bay Ronnie Brovold

Voye yon mesaj bay Ashley Spang

Voye yon mesaj bay John Braland

Voye yon mesaj bay Barb Schahn

Voye yon mesaj bay George Gilmour

Voye yon mesaj bay Roger Kuhn

Voye yon mesaj bay Heather Precht

Voye yon mesaj bay Michael Weible

Voye yon mesaj bay Connie Ranallo

Voye yon mesaj bay Beth Heckmann

Voye yon mesaj bay Chris Lorentz

Ale nan kontni