Tèm ak Kondisyon yo

Ou dakò ke itilizasyon sitwèb Bous Minis Entènasyonal (IMF) ou sijè a Tèm ak Kondisyon sa yo. Desizyon w pou w itilize sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la ak aksè a se yon akò eksprime ou ak tout Tèm ak Kondisyon ki pi ba yo konsènan itilizasyon sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la. SI OU PA DAKÒ AK TOUT TÈM AK KONDISYON SA YO, LÈ AK PWODISMAN OU PWODISÈ POU ITILIZE SITE WEB IMF LA, EPI OU DWE SITE ITILIZE IMEDYATMAN.

 

Modifikasyon Tèm ak Kondisyon yo

 

Fon Monetè Entènasyonal kapab modifye Tèm ak Kondisyon sa yo nenpòt ki lè ak detanzantan; dat chanjman oswa revizyon ki pi resan yo ap parèt sou paj sa a. Si w kontinye pran desizyon w pou w itilize sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la ak pou w jwenn aksè nan sitwèb la, sa vle di w aksepte nenpòt chanjman oswa revizyon nan Tèm ak Kondisyon sa yo. 

 

Fon Monetè Entènasyonal rezève dwa pou chanje, modifye, oswa retire sa ki nan sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la nenpòt ki lè oswa pou nenpòt ki rezon nan diskresyon sèl nou san avètisman. Fon Monetè Entènasyonal pa gen okenn obligasyon mete ajou nenpòt enfòmasyon sou sit entènèt li a. Fon Monetè Entènasyonal rezève dwa pou modifye oswa sispann tout oswa yon pati nan avi sitwèb li a nenpòt ki lè. Fon Monetè Entènasyonal pa responsab devan oumenm oswa nenpòt twazyèm pati pou okenn modifikasyon, sispansyon, oswa sispann nan sit entènèt IMF la oswa nenpòt karakteristik oswa kontni sou sit entènèt IMF la.

 

Itilize Restriksyon pou Adilt

 

Sit entènèt IMF la fèt pou itilizatè ki gen omwen 18 an. Moun ki poko gen 18 an pa gen pèmisyon pou itilize oswa enskri sou sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la.

 

Dwa pwopriyete entelektyèl

 

Sòf si yo endike otreman, sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la se pwopriyete Fon Monetè Entènasyonal la ak tout kòd sous, baz done, fonksyonalite, lojisyèl, konsepsyon sit entènèt, odyo, videyo, tèks, foto, ak grafik sou sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal (ansanm, "Konteni") ak mak komèsyal yo, sèvis yo. mak, ak logo ki ladan yo ("Mak yo") yo posede oswa kontwole pa Fon Monetè Entènasyonal oswa ki gen lisans bay IMF, epi yo pwoteje pa lwa copyright ak mak komèsyal ak divès lòt dwa pwopriyete entelektyèl ak lwa konpetisyon enjis Ozetazini, lwa copyright entènasyonal, ak konvansyon entènasyonal yo. Yo bay Kontni an ak Mak yo sou sitwèb IMF la “KÒM YE” pou enfòmasyon w ak itilizasyon pèsonèl sèlman. Eksepte sa ki ekspreseman endike nan Tèm ak Kondisyon pou itilize sa yo, okenn pati nan sitwèb IMF la ak okenn Kontni oswa Mak pa ka kopye, repwodui, rasanble, repibliye, telechaje, afiche, parèt piblikman, kode, tradui, transmèt, distribye, vann, lisansye. , oswa otreman eksplwate pou nenpòt rezon komèsyal kèlkeswa, san pèmisyon eksprime alekri anvan nou an.

 

Depi w elijib pou itilize sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la, yo ba w yon lisans limite pou w jwenn aksè ak itilize sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la epi pou w telechaje oswa enprime yon kopi nenpòt pati Kontni ou te jwenn aksè kòrèkteman pou pèsonèl ou, ki pa komèsyal. itilize. Nou rezève tout dwa ki pa ekspreseman akòde pou ou nan ak sou sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la, Kontni an ak Mak yo.

Reprezantasyon itilizatè yo

 

Lè w sèvi ak sitwèb IMF la, ou reprezante epi garanti ke: (1) tout enfòmasyon enskripsyon ou soumèt yo pral verite, egzak, aktyèl e konplè; (2) w ap kenbe enfòmasyon sa yo ak presizyon epi mete ajou enfòmasyon anrejistreman sa yo san pèdi tan jan sa nesesè; (3) ou gen kapasite legal epi ou dakò konfòme yo ak Tèm ak Kondisyon pou itilize sa yo; (4) ou pa poko gen 18 an; (5) ou p ap jwenn aksè nan sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la atravè mwayen otomatize oswa ki pa imen, kit se atravè yon bot, yon script, oswa yon lòt fason; (6) ou p ap sèvi ak sitwèb IMF pou okenn rezon ilegal oswa ki pa otorize; epi (7) itilizasyon sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la p ap vyole okenn lwa oswa règleman ki aplikab.

 

Si w bay nenpòt enfòmasyon ki pa vre, ki pa egzak, ki pa aktyèl oswa ki pa konplè, ou dakò ke Fon Monetè Entènasyonal la gen dwa absoli pou sispann oswa fèmen kont ou epi refize nenpòt ak tout itilizasyon sitwèb Fon Monetè Entènasyonal (oswa nenpòt pati ladan l).

 

Enskripsyon itilizatè

  

Ou ka oblije enskri sou sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la pou jwenn aksè nan sèten karakteristik oswa sèvis ministè yo. Ou dakò kenbe modpas ou an konfidansyèl epi ou pral responsab pou tout itilizasyon kont ou ak modpas ou. Fon Monetè Entènasyonal rezève dwa pou retire, reklame, oswa chanje yon non itilizatè ou chwazi si nou detèmine, nan sèl diskresyon nou, ke non itilizatè sa a pa apwopriye, obsèn, oswa otreman kontrekab.

 

Aktivite entèdi

 

Ou pa gen dwa gen aksè a oswa itilize sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la pou okenn lòt rezon ke sa nou mete sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la disponib. Sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la pa gendwa itilize an koneksyon avèk okenn itilizasyon ki pa konsistan avèk estati egzante taks Fon Monetè Entènasyonal la oswa ki pa konsistan avèk kwayans ak objektif relijye Fon Monetè Entènasyonal, jan Fon Monetè Entènasyonal la detèmine nan sèl diskresyon li.

 

Antanke itilizatè sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la, ou dakò pa:

 • Sistematikman rekipere done oswa lòt Kontni nan sit entènèt IMF pou kreye oswa konpile, dirèkteman oswa endirèkteman, yon koleksyon, konpilasyon, baz done, oswa anyè san pèmisyon ekri nan men nou.
 • Trick, fwod, oswa twonpe nou ak lòt itilizatè yo, espesyalman nan nenpòt ki tantativ yo aprann enfòmasyon kont sansib tankou modpas itilizatè.
 • Kontourne, enfim, oswa otreman entèfere ak karakteristik ki gen rapò ak sekirite nan sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la, ki gen ladan karakteristik ki anpeche oswa mete restriksyon sou itilizasyon oswa kopye nenpòt kontni oswa fè respekte limit sou itilizasyon sit entènèt IMF la ak/oswa Kontni ki ladan l.
 • Dezamezi, sal, oswa otreman mal, nan opinyon nou, nou ak/oswa sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la.
 • Sèvi ak nenpòt enfòmasyon yo jwenn nan sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la pou nwi, abize, oswa mal yon lòt moun.
 • Fè move itilizasyon sèvis sipò nou yo oswa soumèt fo rapò sou abi oswa move konduit.
 • Sèvi ak sitwèb IMF la yon fason ki pa konsistan avèk nenpòt lwa oswa règleman ki aplikab yo.
 • Angaje nan ankadreman san otorizasyon oswa lyen sou sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la.
 • Telechaje oswa transmèt (oswa eseye telechaje oswa transmèt) viris, chwal Trojan, oswa lòt materyèl, ki gen ladan itilizasyon twòp nan lèt majiskil ak spam (afiche kontinyèl nan tèks repete), ki entèfere ak itilizasyon san enteripsyon nenpòt pati ak plezi nan sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la oswa modifye, andikape, deranje, chanje, oswa entèfere ak itilizasyon, karakteristik, fonksyon, operasyon, oswa antretyen nan sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la.
 • Angaje yo nan nenpòt ki itilize otomatik ki fonksyone nan sistèm lan, tankou lè l sèvi avèk Scripts yo voye kòmantè oswa mesaj, oswa lè l sèvi avèk nenpòt done min, robo, oswa sanble done ak zouti ekstraksyon.
 • Efase copyright oswa lòt avi sou dwa propriétaires nan nenpòt kontni.
 • Eseye imite yon lòt itilizatè oswa yon lòt moun oswa itilize non itilizatè yon lòt itilizatè.
 • Voye oswa transmèt (oswa eseye telechaje oswa transmèt) nenpòt materyèl ki aji kòm yon koleksyon enfòmasyon pasif oswa aktif oswa mekanis transmisyon, ki gen ladan san limitasyon, fòma klè echanj grafik ("gifs"), 1 × 1 piksèl, pinèz entènèt, bonbon , oswa lòt aparèy ki sanble (pafwa refere yo kòm "espyon" oswa "mekanis koleksyon pasif" oswa "pcms").
 • Entèfere ak, deranje, oswa kreye yon fado twòp sou sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la oswa rezo oswa sèvis ki konekte ak sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la.
 • Anmède, anbete, entimide, oswa menase nenpòt nan anplwaye nou yo oswa ajan ki angaje nan bay nenpòt pati nan sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la ba ou.
 • Eseye kontoune nenpòt mezi sou sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la ki fèt pou anpeche oswa limite aksè nan sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la, oswa nenpòt pati nan sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la.
 • Kopi oswa adapte lojisyèl sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la, ki gen ladann men pa limite a Flash, PHP, HTML, JavaScript, oswa lòt kòd.
 • Eksepte jan lalwa aplikab pèmèt sa, dekode, dekonpile, demonte, oswa enjenyè ranvèse nenpòt nan lojisyèl ki gen ladann oswa nan nenpòt fason ki fè yon pati nan sit entènèt IMF la.
 • Eksepte kòm rezilta motè rechèch estanda oswa itilizasyon navigatè Entènèt la, sèvi ak, lanse, devlope, oswa distribye nenpòt sistèm otomatik, ki gen ladan san limitasyon, nenpòt Spider, robo, sèvis piblik tronpe, grate, oswa lektè offline ki gen aksè nan sit entènèt IMF la, oswa itilize oswa lanse nenpòt script san otorizasyon oswa lòt lojisyèl.
 • Sèvi ak yon ajan achte oswa yon ajan achte pou fè acha sou sit entènèt FMI.
 • Fè nenpòt ki itilizasyon sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la san otorizasyon, tankou kolekte non itilizatè yo ak/oswa adrès imel itilizatè yo pa elektwonik oswa lòt mwayen pou voye imèl ki pa mande yo, oswa kreye kont itilizatè pa mwayen otomatik oswa sou fo pretansyon.
 • Sèvi ak sit entènèt IMF la kòm yon pati nan nenpòt efò fè konpetisyon ak nou oswa otreman itilize sit entènèt IMF la ak/oswa Kontni an pou nenpòt efò jenere revni oswa antrepriz komèsyal.
 • Sèvi ak sit entènèt FMI pou fè piblisite oswa ofri pou vann machandiz ak sèvis.
 • Vann oswa otreman transfere pwofil ou.

 

Kontribisyon itilizatè yo jenere

 

Sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la ka envite ou bay enfòmasyon ak/oswa done, chat, kontribye nan, oswa patisipe nan blog, tablo mesaj, fowòm sou entènèt, ak lòt fonksyonalite, epi li ka ba ou opòtinite pou kreye, soumèt, poste, montre, transmèt. , fè, pibliye, distribye, oswa difize kontni ak materyèl pou nou oswa sou sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la, ki gen ladan men pa sèlman tèks, ekri, videyo, odyo, foto, grafik, kòmantè, sijesyon, oswa enfòmasyon pèsonèl oswa lòt materyèl (ansanm, " Kontribisyon”). Lòt itilizatè sou sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la ka wè kontribisyon yo ak sou sitwèb twazyèm pati yo. Kòm sa yo, nenpòt Kontribisyon ou transmèt yo ka trete kòm ki pa konfidansyèl epi ki pa pwopriyetè. Lè ou kreye oswa mete disponib nenpòt Kontribisyon, kidonk ou reprezante ak garanti ke:

 • Kreyasyon, distribisyon, transmisyon, ekspozisyon piblik, oswa pèfòmans, ak aksè, telechaje, oswa kopye Kontribisyon ou yo pa vyole dwa pwopriyetè yo, ki gen ladan men pa limite a copyright, patant, mak, sekrè komèsyal, oswa dwa moral nenpòt twazyèm pati.
 • Ou se kreyatè ak pwopriyetè oswa ou gen lisans, dwa, konsantman, divilgasyon, ak otorizasyon ki nesesè pou itilize ak otorize Fon Monetè Entènasyonal ak lòt itilizatè sitwèb Fon Monetè Entènasyonal pou itilize Kontribisyon ou yo nan nenpòt fason IMF anvizaje.
 • Ou gen konsantman alekri, divilgasyon, ak/oswa pèmisyon chak moun ki idantifye nan kontribisyon ou yo pou itilize non oswa resanblans chak moun ki idantifye moun sa yo pou pèmèt enklizyon ak itilizasyon kontribisyon ou yo nan nenpòt fason FMI anvizaje. .
 • Kontribisyon ou yo pa fo, kòrèk, oswa ki twonpe.
 • Kontribisyon ou yo pa piblisite espontaneman oswa san otorizasyon, materyèl pou chanje klas, rapid piramid, lèt chèn, Spam, anvwa mas, oswa lòt fòm solisitasyon.
 • Kontribisyon w yo pa obsèn, obsèn, lasif, sal, vyolan, anmède, difamasyon, difamasyon, kontrè ak kwayans relijye ak pratik FMI, oswa otreman objeksyon (jan nou detèmine).
 • Kontribisyon ou yo pa pase betiz, pase nan betiz, derespekte, entimide, oswa abize nenpòt moun.
 • Kontribisyon ou yo pa itilize pou anmède oswa menase (nan sans legal tèm sa yo) nenpòt lòt moun epi ankouraje vyolans kont yon moun espesifik oswa yon klas moun.
 • Kontribisyon ou yo pa vyole okenn lwa ki aplikab, règleman, oswa règ.
 • Kontribisyon ou yo pa vyole vi prive oswa dwa piblisite nan nenpòt twazyèm pati.
 • Kontribisyon ou yo pa vyole okenn lwa ki aplikab konsènan pònografi timoun, oswa otreman gen entansyon pwoteje sante oswa byennèt minè yo.
 • Kontribisyon ou yo pa vyole, oswa lyen ak materyèl ki vyole, nenpòt dispozisyon Tèm ak Kondisyon sa yo, oswa nenpòt lwa oswa règleman ki aplikab.

Nenpòt itilizasyon sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la an vyolasyon sa ki endike anwo a vyole Tèm ak Kondisyon sa yo epi li ka lakòz, pami lòt bagay, revokasyon oswa sispansyon dwa w genyen pou w itilize sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la.

 

Lisans kontribisyon

Lè w afiche kontribisyon w yo sou nenpòt pati nan sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la, ou otomatikman akòde, epi ou reprezante epi garanti ke ou gen dwa akòde, san restriksyon, san limit, irevokabl, perpétuel, ki pa eksklizif, transfere, san redevances, totalman. -peye, dwa atravè lemond, ak lisans pou òganize, itilize, kopye, repwodui, divilge, vann, revann, pibliye, emisyon, retitre, achiv, magazen, kachèt, fè piblikman, montre piblikman, reformate, tradui, transmèt, ekstrè (nan tout oswa an pati), epi distribye Kontribisyon sa yo (ki gen ladan, san limitasyon, imaj ou ak vwa) pou nenpòt ki rezon, komèsyal, piblisite, oswa otreman, epi pou prepare travay derive, oswa enkòpore nan lòt travay, Kontribisyon sa yo, ak sibvansyon. epi otorize sou-lisans ki endike anwo a. Itilizasyon ak distribisyon an ka fèt nan nenpòt fòma medya ak atravè nenpòt chanèl medya.

 

Lisans sa a pral aplike nan nenpòt fòm, medya, oswa teknoloji kounye a li te ye oswa ki devlope pi devan, epi li gen ladann itilizasyon nou nan non ou, non konpayi, ak non franchiz, jan sa aplikab, ak nenpòt nan mak komèsyal yo, mak sèvis, non komès, logo, ak imaj pèsonèl ak komèsyal ou bay. Ou renonse a tout dwa moral nan Kontribisyon ou yo, epi ou garanti dwa moral yo pa te revandike nan Kontribisyon ou yo.

 

Fon Monetè Entènasyonal pa afime okenn an komen sou Kontribisyon ou yo. Ou kenbe tout kontribisyon ou yo ak nenpòt dwa pwopriyete entelektyèl oswa lòt dwa pwopriyetè ki asosye ak kontribisyon ou yo. Fon Monetè Entènasyonal pa responsab okenn deklarasyon oswa reprezantasyon nan Kontribisyon ou yo bay nan nenpòt zòn sou sitwèb IMF la. Ou se sèl responsab pou Kontribisyon ou yo nan sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la epi ou ekspreseman dakò pou egzonere Fon Monetè Entènasyonal de nenpòt ak tout responsablite epi pou evite nenpòt aksyon legal kont nou konsènan Kontribisyon ou yo.

 

Fon Monetè Entènasyonal gen dwa, nan diskresyon sèl ak absoli li, (1) modifye, redije, oswa chanje nenpòt kontribisyon; (2) re-kategorize nenpòt kontribisyon pou mete yo nan kote ki pi apwopriye sou sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la; epi (3) pou tcheke davans oswa efase nenpòt Kontribisyon nenpòt ki lè ak pou nenpòt rezon, san avètisman. Fon Monetè Entènasyonal pa gen okenn obligasyon pou kontwole kontribisyon ou yo.

 

Jesyon sit la

 

Fon Monetè Entènasyonal rezève dwa, men se pa obligasyon, pou: (1) kontwole sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la pou vyolasyon Tèm ak Kondisyon sa yo epi pran nenpòt lòt aksyon ki konsistan, nan sèl diskresyon li, ak kwayans ak pratik relijye Fon Monetè Entènasyonal la; (2) pran aksyon legal apwopriye kont nenpòt moun ki, nan sèl diskresyon nou, vyole lalwa oswa Tèm ak Kondisyon sa yo, ki gen ladan san limitasyon, rapòte itilizatè sa a bay otorite ki fè respekte lalwa; (3) nan sèl diskresyon nou ak san limit, refize, limite aksè a, limite disponiblite a, oswa enfim (nan limit teknolojik posib) nenpòt nan Kontribisyon ou oswa nenpòt pati ladan l; (4) nan sèl diskresyon nou epi san limitasyon, avi, oswa responsablite, retire nan sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la oswa otreman enfim tout fichye ak kontni ki twòp nan gwosè oswa ki nan nenpòt fason lou pou sistèm nou yo; epi (5) otreman jere sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la nan yon fason ki fèt pou pwoteje dwa nou ak pwopriyete nou yo epi pou fasilite bon fonksyonman sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la.

 

Limit nan responsablite

 

Materyèl ki sou sitwèb IMF la se IMF ki ofri w kòm yon sèvis pou w itilize sou yon baz “KÒM YO, TANKOU DISPONIB”. Ou rekonèt ke w ap itilize sit entènèt la sou pwòp risk ou. Fon Monetè Entènasyonal pa pran okenn responsablite pou erè oswa omisyon nan materyèl sa yo. Fon Monetè Entènasyonal pa pran okenn angajman pou mete ajou enfòmasyon ki nan la a. Fon Monetè Entènasyonal pa fè okenn, epi li ekspreseman refize nenpòt ak tout, reprezantasyon oswa garanti, eksprime oswa implicite, konsènan sitwèb la, ki gen ladan san limitasyon presizyon, konplè, oswa fyab nan tèks, grafik, lyen, pwodwi ak sèvis, ak lòt atik aksè soti nan oswa atravè sit entènèt la, oswa ke sit entènèt la pral san enteripsyon, san erè, oswa san viris oswa lòt konpozan danjere. Okenn konsèy oswa enfòmasyon IMF oswa nenpòt lòt pati bay sou sitwèb la pa pral kreye okenn garanti oswa responsablite.

 

KI KONSA, ITILIZE SITE WEB IMF LA ANTREMAN SOU RISK OU, E NAN OKENN KA IMF PAP RESPONSAB POU NENPÒT MENJMAN DIRÈK, ENDRÈK, AK ENSEDAN, KONSEKANS, ESPESYAL, Egzanplè, pinitif, OSWA NENPÒT LÒT FANMAN, OSWA LÒT FANMAN, OSWA LÒT FÈ. SANKSYON, OSWA RESPONSABILITE KI DEZITE OU KI GENYEN KI GENYEN AK SITE WEB SA A, SÈVIS MINISTÈ YO AKSÈ ATRAVERS SIT WEB SA A, AK/OSWA KONTENI OSWA ENFÒMASYON YO BAY LA. NENPÒT REKLAMASYON KONT FMI AK RESPONSABILITE FMI KAP GENYEN AK NENPÒT PWODWI OSWA SÈVIS YO JWENN OSWA AKSÈ ATRAVERS OSWA SITE WEB IMF LA LIMITITE A KÒMAN OU PEYE POU PWODWI OSWA SÈVIS LA. SÈL AK SÈVIS RECOUD OU POU MÉCOSATISFAKSYON AK SITE WEB OSWA SÈVIS IMF SE SISPANN ITILIZE SÈVIS LA. ITIlizatè a rekonèt ke paragraf sa a ap aplike pou tout kontni, machandiz, ak sèvis ki disponib nan sit wèb IMF la. KÈK ETA PA PÈMÈ EKKSZISYON OSWA LIMITATION DOMASYON AK PWOFESYON OUBYEN KONSEKANS, DONK LIMITASYON OSWA EKKSZISYON KI CI-A K AP PA APLIKE POU OU.

Sit twazyèm pati

Sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la gendwa genyen lyen ki mennen ale nan lòt sit twazyèm pati ki opere, ki gen ladan, men pa limite a, sit twazyèm pati ki ka montre mak oswa materyèl Fon Monetè Entènasyonal (ansanm "Sit Twazyèm Pati"). Lyen sa yo bay pou konvenyans itilizatè a epi yo pa sèvi okenn lòt objektif. Fon Monetè Entènasyonal pa garanti oswa fè okenn reprezantasyon sou sibstans, kalite, fonksyonalite, presizyon, kondisyon fizik pou yon objektif patikilye, komèsan oswa nenpòt lòt reprezantasyon sou nenpòt Sit Twazyèm Pati oswa kontni li yo. Nenpòt lyen ki mennen nan yon Sit Twazyèm Pati pa reprezante parennaj, andòsman, apwobasyon, oswa responsablite FMI pou nenpòt Sit Twazyèm Pati. Fon Monetè Entènasyonal pa fè okenn reprezantasyon oswa garanti konsènan nenpòt pwodwi oswa sèvis yo ofri sou nenpòt sit Twazyèm Pati. Règ sou enfòmasyon prive ak tèm ak kondisyon nenpòt Sit Twazyèm Pati yo ka diferan de sa ki gouvène sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la. Ou ta dwe revize kondisyon yo pou itilize pou tout Sit Twazyèm Pati pou plis enfòmasyon sou tèm ak kondisyon ki aplike nan itilizasyon ou nan Sit Twazyèm Pati yo.

Temwayaj

 

Sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la ka genyen temwayaj pa itilizatè sèvis ministè Fon Monetè Entènasyonal la oswa sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la. Temwayaj sa yo reflete eksperyans reyèl ak opinyon itilizatè sa yo. Sepandan, eksperyans yo pèsonèl pou itilizatè patikilye sa yo, epi yo pa nesesèman reprezante tout itilizatè pwodwi ak/oswa sèvis nou yo. Nou pa reklame, epi ou pa ta dwe sipoze, ke tout itilizatè yo pral gen menm eksperyans yo. Rezilta ou ak eksperyans ou ka varye.  

 

Séparablité

Si yo detèmine nenpòt dispozisyon oswa yon pati nan yon dispozisyon nan Tèm ak Kondisyon sa yo ki ilegal, anile, oswa ki pa ka aplike, yo konsidere dispozisyon sa a oswa yon pati nan dispozisyon sa yo ki ka separe de Tèm ak Kondisyon sa yo epi li pa afekte validite ak egzekibilite nenpòt ki rete. dispozisyon.

Rezolisyon Disfli ak Lwa Gouvènan

Ou dakò ke nenpòt diskisyon oswa reklamasyon (ki gen ladan reklamasyon aksidan pèsonèl) ki gen rapò ak itilizasyon ou nan sit entènèt entènasyonal Minisyal Fellowship dwe gouvène pa lwa yo nan Eta Minnesota. Fowòm eksklizif pou aksyon ant pati yo se Tribinal Distri Minnesota ki chita nan Konte Hennepin, Minnesota. Tèm ak Kondisyon sa yo aplike tou pou nenpòt moun ki fè yon reklamasyon sou non w.

 

 

 

 

 

Fon Monetè Entènasyonal se yon òganizasyon kretyen e li kwè ke Bib la kòmande Fon Monetè Entènasyonal pou fè tout efò pou l viv anpè ak pou rezoud diskisyon ak lòt moun (endividi ak antite) an prive oswa anndan legliz kretyen an (gade Matye 18:15-20; 1 Korentyen 6: 1-8) epi yo pa nan tribinal lalwa oswa ekite. Se poutèt sa, Fon Monetè Entènasyonal egzije pou nenpòt reklamasyon oswa diskisyon ki soti nan oswa ki gen rapò ak itilizasyon sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la ak/oswa Tèm ak Kondisyon ki gen rapò yo dwe rezoud pa medyasyon epi, si sa nesesè, abitraj legalman obligatwa an akò ak Pwosedi Medyasyon yo ak/oswa. Règ Abitraj Komèsyal yo itilize ak/oswa rekòmande pa Asosyasyon Abitraj Ameriken an. Jijman sou yon desizyon abitraj ka antre nan nenpòt tribinal ki gen jiridiksyon. Metòd sa yo pral sèl remèd pou nenpòt reklamasyon oswa diskisyon ki soti nan nenpòt ak tout itilizasyon sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la. Se poutèt sa, tout itilizatè yo nan sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la ekspreseman renonse dwa yo depoze yon pwosè nan nenpòt tribinal sivil kont Fon Monetè Entènasyonal ki enplike nenpòt reklamasyon oswa dispit, eksepte pou fè respekte yon desizyon abitraj. Si nenpòt pati nan Clause pou Rezolisyon Disfli sa a pa ka aplike, rès la ap kontinye aplike.

 

Revize 12 avril 2022

Règleman sou enfòmasyon prive

International Ministerial Fellowship (“FMI”) ap chèche pwoteje vi prive w epi sèvi ak teknoloji apwopriye pou pwoteje eksperyans ou lè w sèvi ak sit entènèt IMF la. Deklarasyon sou Konfidansyalite sa a ak dokiman separe Tèm ak Kondisyon yo aplike nan sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la epi li gouvène koleksyon ak itilizasyon done yo. Lè w sèvi ak sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la, ou dakò ak pratik done ak règleman yo dekri.

ENPTASYON NOU POU PRIVITE

Konfidansyalite w enpòtan pou Fon Monetè Entènasyonal. Pou ede w pwoteje vi prive w, nou bay avi sa a sou règleman sou enfòmasyon prive nou an ki eksplike pratik enfòmasyon sou Entènèt nou yo ak chwa ou ka fè sou fason yo kolekte epi itilize enfòmasyon w yo. Nou rezève dwa pou mete ajou epi fè chanjman nan règleman sou enfòmasyon prive sa a nenpòt ki lè. Chanjman ak pwochen vèsyon politik sa a pral afiche sou sit entènèt nou an. 

ITILIZ NOU ENFÒMASYON PÈSONÈL OU

Itilizatè yo ka vizite sit entènèt nou an san yo pa revele okenn enfòmasyon pèsonèl. Si w chwazi bay enfòmasyon pèsonèl pandan w sou sit Entènèt nou an pou rezon tankou fè yon don, vin yon manm Fon Monetè Entènasyonal epi patisipe nan sèvis manm Fon Monetè Entènasyonal, korespondans, enskri pou yon bilten oswa yon evènman, oswa kèk lòt objektif ministè, Lè sa a vle enfòme w kijan nou pral itilize enfòmasyon pèsonèl ou yo.

Sou kèk zòn nan sit nou an, yo ka mande w pou bay enfòmasyon (pa egzanp, si w ap fè yon don oswa si w ap enskri pou sèvis manm) ki idantifye w pèsonèlman ("Enfòmasyon Pèsonèl"). Kalite Enfòmasyon Pèsonèl nou kolekte sou sitwèb nou an ka varye, men yo ka genyen kalite enfòmasyon jeneral sa yo:

 • non
 • adrès
 • Imèl adrès
 • nimewo telefòn
 • Enfòmasyon sou kat kredi/debi
 • Tcheke Enfòmasyon sou Kont
 • Dat Nesans
 • Adrès IP
 • Enfòmasyon sansib.Lè sa nesesè, avèk konsantman w oswa jan lalwa aplikab pèmèt sa, nou trete kategori enfòmasyon sansib sa yo:
  • done sante
  • done elèv yo
  • nimewo sekirite sosyal oswa lòt idantifyan gouvènman an
  • enfòmasyon ki revele kwayans relijye oswa filozofik
  • enfòmasyon ki revele ras oswa orijin etnik
  • done sou lavi seksyèl oswa oryantasyon seksyèl yon moun
  • done byometrik
  • done finansye

PWOTEJE ENFÒMASYON OU

Fon Monetè Entènasyonal rekonèt enpòtans pou pwoteje enfòmasyon ou yo. Règleman nou an se sèvi ak enfòmasyon sa yo kolekte pou rezon ministè sèlman, epi nou chèche kenbe mezi sekirite apwopriye pou kenbe enfòmasyon sa yo prive epi an sekirite. Pou anpeche aksè san otorizasyon, kenbe presizyon done yo, epi asire itilizasyon apwopriye nan enfòmasyon sa a, nou itilize pwosedi fizik, elektwonik ak administratif pou pwoteje ak an sekirite enfòmasyon nou kolekte. Si w fè yon peman (pa egzanp, yon don oswa yon peman pou yon sèvis ki gen rapò ak manm) atravè kat kredi sou sit entènèt nou an, done tranzaksyon kat kredi yo ankripte dapre estanda regilasyon ki aplikab yo.

Sepandan, Fon Monetè Entènasyonal pa ka asire oswa garanti sekirite nenpòt enfòmasyon ou transmèt bay IMF, epi ou fè sa sou pwòp risk ou. Fon Monetè Entènasyonal te pran dispozisyon rezonab pou asire entegrite ak konfidansyalite enfòmasyon pèsonèl ou ka bay. Ou ta dwe konprann, sepandan, ke transmisyon elektwonik atravè entènèt la pa nesesèman an sekirite kont entèsepsyon, e konsa Fon Monetè Entènasyonal pa ka absoliman garanti sekirite oswa konfidansyalite nan transmisyon sa yo.

AJAN

Nan kèk ka, Fon Monetè Entènasyonal fè kontra ak konpayi ak moun (kolektivman "Ajan") pou fè fonksyon sou non nou. Egzanp yo ka gen ladan kenbe baz done ak sit entènèt nou an, trete don, bay manm Fon Monetè Entènasyonal sèvis ministè yo, voye bilten imel oswa lòt kominikasyon bay donatè Fon Monetè Entènasyonal oswa manm Fon Monetè Entènasyonal, epi voye lapòs. Ajan sa yo itilize enfòmasyon ou yo sèlman pou akonpli travay nou te anboche yo pou yo fè a.

PATAJE ENFÒMASYON AK TWAZI PATI

Fon Monetè Entènasyonal ka pataje done ak twazyèm pati ou fè konfyans ki ede Fon Monetè Entènasyonal pou kontakte moun (pa egzanp, imèl, lapòs, apèl nan telefòn) oswa ranpli demann pou sèvis ministè Fon Monetè Entènasyonal la. Nou ka pataje done ak lòt òganizasyon ou fè konfyans ki pataje objektif ministè Fon Monetè Entènasyonal la epi patisipe nan sèvis baz done koperativ kote enfòmasyon kontak yo pataje ant gwoup k ap patisipe yo. Donatè yo ak lòt moun ka mande pou yo ekskli nan pataje done sa yo lè yo kontakte Fon Monetè Entènasyonal nan adrès kontak yo bay pi ba a.

Fon Monetè Entènasyonal ak twazyèm pati ki fè konfyans Fon Monetè Entènasyonal la ka pataje pòsyon anonim nan enfòmasyon itilizatè yo kolekte sou sit entènèt li yo youn ak lòt. Enfòmasyon sa yo ka itilize pou konekte ak bay bonbon anonim ki gen done demografik oswa done ki baze sou entansyon pou rezon piblisite konpòtman sou entènèt. Bonbon sa yo pa genyen enfòmasyon ki kapab idantifye pèsonèlman. Si ou ta renmen refize fè piblisite sou entènèt sou konpòtman, ou ka vizite youn nan sitwèb yo bay anba a: www.aboutads.info/choices or networkadvertising.org/choices.

COOKIES AK LÒT ENFÒMASYON OTOMATIK RANKLE

Gen kèk seksyon nan sitwèb IMF la ka itilize “koki” pou konsève enfòmasyon itilizatè yo. An jeneral, yon bonbon se yon ti seri tèks ke yon sit entènèt ka voye bay navigatè w la ki gen entansyon amelyore vizit ou a. Nou itilize cookies pou ede analize trafik sit entènèt nou an. Cookie yo ede nou konprann ki pati nan sit wèb nou yo ki pi popilè, ki kote vizitè nou yo prale, ak konbyen tan yo pase la. Nou itilize bonbon pou etidye modèl trafik sou sit entènèt nou an pou nou ka fè amelyorasyon apwopriye nan sit entènèt nou an epi ba w yon pi bon eksperyans itilizatè. 

Youn nan itilizasyon bonbon yo se pou ekonomize tan ou lè w enfòme sèvè entènèt la ke ou espesyalman te retounen nan yon paj. Pa egzanp, si w anrejistre sou sit oswa sèvis Fon Monetè Entènasyonal la, yon bonbon ka ede w sonje non w ak siyati w ak adrès fakti w oswa lòt enfòmasyon ki nesesè nan vizit ki vin apre yo. Pifò navigatè entènèt yo aksepte otomatikman bonbon, men ou ka modifye preferans navigatè w pou refize bonbon.

Ou gen dwa deside si ou aksepte oswa rejte bonbon. Ou ka egzèse dwa bonbon ou lè w mete preferans ou yo nan Manadjè Konsantman Cookie. Manadjè Konsantman Cookie a pèmèt ou chwazi ki kategori bonbon ou aksepte oswa rejte. Si w chwazi refize sèten bonbon, ou ka pa kapab sèvi ak tout karakteristik entèaktif ak sèvis sitwèb Fon Monetè Entènasyonal la. Ou ka jwenn Manadjè Konsantman Cookie a nan banyè notifikasyon an ak sou sit entènèt nou an. Si w chwazi rejte bonbon, ou ka toujou sèvi ak sit entènèt nou an menmsi aksè w nan kèk fonksyonalite ak zòn nan sit entènèt nou an ka gen restriksyon. Ou kapab tou mete oswa amande kontwòl navigatè entènèt ou a pou aksepte oswa refize bonbon. Kòm mwayen ou ka refize bonbon atravè kontwòl navigatè entènèt ou a varye de navigatè a navigatè, ou ta dwe vizite meni èd navigatè w la pou plis enfòmasyon.

 

Nou ka pafwa itilize lojisyèl ki swiv moun ki abònman oswa dezabònman nan chak bilten imel oswa kominikasyon elektwonik menm jan an, ki moun ki louvri imel oswa lòt mesaj elektwonik nou voye (si òdinatè w lan sipòte kapasite sa yo), epi ki moun ki klike sou ki lyen ki nan imel la oswa lòt mesaj elektwonik. kominikasyon. An jeneral, nou itilize enfòmasyon sa yo sèlman an jeneral pou analize efikasite imèl nou yo oswa kominikasyon elektwonik ki sanble. Sepandan, pafwa nou ka vize moun k ap resevwa imel oswa lòt kominikasyon elektwonik ki baze sou enfòmasyon nou aprann pou lòt kominikasyon konsènan ministè nou an nou kwè ka enterese moun sa yo.

Nou itilize adrès IP pou analize tandans, administre sit la, swiv mouvman itilizatè a, ak rasanble enfòmasyon demografik laj pou itilize total. Adrès IP yo pa jeneralman lye ak enfòmasyon ki idantifye moun pèsonèlman.

LYEN nan lòt sit wèb

Sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la gen lyen ki mennen nan lòt sit entènèt. Tanpri sonje ke Fon Monetè Entènasyonal pa responsab pou pratik sou vi prive lòt sit sa yo. Nou ankouraje itilizatè nou yo pou yo konnen lè yo kite sit nou an epi pou yo li deklarasyon sou enfòmasyon konfidansyèl yo nan chak sit entènèt ki kolekte enfòmasyon pèsonèl idantifyab. Règ sou enfòmasyon prive sa a aplike sèlman pou sitwèb ak pratik Fon Monetè Entènasyonal la.

PWOTEJE KONFIDITE TIMOUN

Sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la pa fèt pou itilizatè ki poko gen 18 an. Pèsonn ki poko gen 18 an pa ka bay okenn enfòmasyon sou oswa atravè sit Fon Monetè Entènasyonal la. Fon Monetè Entènasyonal pa fè espre kolekte enfòmasyon pèsonèl nan men itilizatè ki poko gen 18 an. Si ou gen mwens pase 18 an, pa sèvi ak oswa bay okenn enfòmasyon sou oswa sou sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la oswa sou oswa atravè nenpòt nan karakteristik yo, tankou non ou, adrès, nimewo telefòn ou, adrès imel. , oswa nenpòt non ekran oswa non itilizatè ou ka itilize. Si nou aprann nou kolekte oswa resevwa enfòmasyon pèsonèl nan men yon itilizatè ki poko gen 18 an san verifikasyon konsantman paran yo, nou pral efase enfòmasyon sa yo. Si ou kwè ke nou ta ka gen nenpòt enfòmasyon ki soti nan yon itilizatè ki poko gen 18, tanpri kontakte nou nan enfòmasyon kontak ki anba a.

ENFÒMASYON ESPESIFIK ADDISYONÈL POU ITIlizatè yo nan Wayòm Ini a, Swis, OSWA EEA

Si w se yon rezidan nan Wayòm Ini a, Swis, oswa Zòn Ekonomik Ewopeyen an (EEA), enfòmasyon sa yo aplike konsènan enfòmasyon pèsonèl yo kolekte atravè itilizasyon sit Fon Monetè Entènasyonal la.

Objektif pwosesis ak baz legal pou pwosesis: Fon Monetè Entènasyonal trete enfòmasyon pèsonèl yo nan divès fason, depann sou itilizasyon sèvis ministè Fon Monetè Entènasyonal la (pa egzanp, kòm yon manm Fon Monetè Entènasyonal oswa kòm yon donatè Fon Monetè Entènasyonal). Nou trete enfòmasyon pèsonèl sou baz legal sa yo: (1) avèk konsantman ou; (2) jan sa nesesè pou bay sèvis yo; (3) pou respekte obligasyon legal nou yo; epi (4) jan sa nesesè pou enterè lejitim nou yo nan bay sèvis yo kote enterè sa yo pa pase sou dwa fondamantal ou ak libète ki gen rapò ak vi prive done yo.

Transfè: Enfòmasyon pèsonèl IMF kolekte yo ka transfere nan, epi estoke ak trete Ozetazini oswa nenpòt lòt peyi kote IMF oswa afilye nou yo oswa processeurs kenbe enstalasyon yo. Fon Monetè Entènasyonal ap chèche asire ke transfè done pèsonèl nan yon peyi oswa yon òganizasyon entènasyonal andeyò EEA, Wayòm Ini a, oswa Swis yo sijè a pwoteksyon apwopriye.

Dwa ou: Malgre ke Fon Monetè Entènasyonal se yon òganizasyon san bi likratif Etazini, ou ka gen dwa ak sèten dwa dapre Règleman Jeneral Pwoteksyon Done Wayòm Ini a ak Lwa Pwoteksyon Done 2018, Seksyon 2 Lwa Federal Swis sou Pwoteksyon Done, oswa Chapit III Pwoteksyon Jeneral Done Inyon Ewopeyen an. Règleman ki gen rapò ak tretman done pèsonèl ou yo, ki gen ladann dwa pou jwenn aksè ak rektifye epi mande pou efase done pèsonèl yo. Pou verifye idantite w, nou ka mande w pou ban nou enfòmasyon pèsonèl anvan w jwenn aksè nan nenpòt dosye ki genyen enfòmasyon sou ou. Pou egzèse dwa sa yo, tanpri kontakte Fon Monetè Entènasyonal nan enfòmasyon kontak yo bay anba a. Ou kapab tou pote nenpòt plent oswa enkyetid bay Fon Monetè Entènasyonal lè w kontakte nou. Ou kapab tou soumèt yon plent bay nenpòt otorite apwopriye ki gen jiridiksyon sou Fon Monetè Entènasyonal.

ENFÒMASYON ESPESIFIK ANPLIS POU REZIDAN KANADYEN

Fon Monetè Entènasyonal se yon òganizasyon Ozetazini ki pa pou pwofi epi li pa chèche angaje nan nenpòt aktivite komèsyal ki gouvène pa la Lwa sou Pwoteksyon Enfòmasyon Pèsonèl ak Dokiman Elektwonik. Si ou kwè ke nenpòt nan entèraksyon ou ak Fon Monetè Entènasyonal yo sijè a PIPEDA, tanpri kontakte nou nan enfòmasyon yo bay anba a.

ENFÒMASYON ESPESIFIK ANPLIS POU REZIDAN KALIFORNY

Fon Monetè Entènasyonal se yon non pou pwofi egzante de California Consumer Privacy Act (CCPA). Kòd Sivil Kalifòni Seksyon 1798.83 (lwa "Shine the Light" Kalifòni) pèmèt itilizatè sit nou an ki rezidan Kalifòni epi ki bay enfòmasyon pèsonèl yo pou yo jwenn pwodwi ak sèvis pou itilizasyon pèsonèl, fanmi oswa kay pou mande sèten enfòmasyon konsènan divilgasyon pèsonèl nou. enfòmasyon bay twazyèm pati pou pwòp rezon maketing dirèk yo. Si sa aplikab, enfòmasyon sa a ta enkli kategori enfòmasyon pèsonèl yo ak non ak adrès biznis sa yo ak nou te pataje enfòmasyon pèsonèl ou yo pou ane kalandriye imedyatman anvan an. Ou ka mande enfòmasyon sa yo yon fwa pa ane kalandriye. Pou fè yon demann konsa, tanpri kontakte nou lè l sèvi avèk enfòmasyon ki anba a.

ENFÒMASYON ESPESIFIK ANPLIS POU REZIDAN COLORADO

Fon Monetè Entènasyonal pa satisfè kounye a egzijans jiridiksyon Lwa sou Konfidansyalite Done Colorado (sa vle di, Fon Monetè Entènasyonal pa kontwole oswa trete "done pèsonèl" nan omwen 100,000 rezidan Colorado pou chak ane kalandriye; oswa tire revni nan "vann" done pèsonèl nan Colorado. rezidan yo epi kontwole oswa trete done pèsonèl omwen 25,000 rezidan), e se poutèt sa se yon san bi likratif egzante de egzijans zak sa a.

ENFÒMASYON ESPESIFIK ANPLIS POU REZIDAN VIRGINIA

 

IMF se yon òganizasyon san bi likratif ki egzante de egzijans Lwa Pwoteksyon Done Konsomatè Virginia yo.

 

DISCLAIMER

Fon Monetè Entènasyonal pa fè okenn garanti oswa reprezantasyon nenpòt kalite konsènan presizyon oswa konvnab enfòmasyon ki sou sit entènèt li a pou nenpòt rezon. Fon Monetè Entènasyonal pa fè okenn garanti oswa reprezantasyon nenpòt kalite ke sèvis yo bay nan sit entènèt sa a pral san enteripsyon, san erè oswa ke sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la oswa sèvè ki òganize sit entènèt la pa gen viris oswa lòt fòm kòd òdinatè danjere. Nan okenn sikonstans Fon Monetè Entènasyonal, ofisye, direktè, anplwaye, volontè, oswa ajan li yo pa dwe responsab pou nenpòt domaj dirèk, endirèk oswa konsekan ki soti nan itilizasyon sit entènèt IMF la. Eksklizyon ak limitasyon sa a aplike sèlman nan limit lalwa pèmèt epi li san prejije nan nenpòt dispozisyon eksprime ki di okontrè nan nenpòt lisans alekri oswa akò ki soti nan Fon Monetè Entènasyonal konsènan itilizasyon nenpòt sèvis yo bay atravè sit entènèt Fon Monetè Entènasyonal la.

KIJAN OU KA AKSÈ OSWA KORIJE ENFÒMASYON OU

Ou ka jwenn aksè nan enfòmasyon ki idantifye w pèsonèlman, fè koreksyon, oswa mande pou yo retire enfòmasyon sa yo nan sistèm nou an lè w kontakte nou nan katye jeneral nou an, IMF, PO Box 98, Minnetonka Beach, MN 55361, lè w rele 952-346-2464, oswa voye yon imèl. nou nan privacy@imfserves.org. Si w gen kesyon oswa enkyetid konsènan règleman sa a, tanpri kontakte nou.

Revize 12 avril 2022

Sit entènèt nou an ap desann pou antretyen woutin le 13 jiyè a 9:00 pm (CDT).

Voye yon mesaj bay Tony Duck

Voye yon mesaj bay Josh Braland

Voye yon mesaj bay Ronnie Brovold

Voye yon mesaj bay Ashley Spang

Voye yon mesaj bay John Braland

Voye yon mesaj bay Barb Schahn

Voye yon mesaj bay George Gilmour

Voye yon mesaj bay Roger Kuhn

Voye yon mesaj bay Heather Precht

Voye yon mesaj bay Michael Weible

Voye yon mesaj bay Connie Ranallo

Voye yon mesaj bay Beth Heckmann

Voye yon mesaj bay Chris Lorentz

Ale nan kontni