Poukisa rantre nan fanmi FMI?

Pwosesis aplikasyon nou an

Etap 1 - Ranpli Aplikasyon an

Etap 1 - Ranpli Aplikasyon an

 1. Ranpli Fòm Kòmanse Vwayaj Manm Ou an.
 2. Peye $140 frè aplikasyon an.
 3. Ranpli aplikasyon an pou manm.
 4. Siyen aplikasyon w ranpli a.
  • Lè ou soumèt pou siyati, asire w ke ou resevwa yon imèl pou siyen aplikasyon an. 

Etap 2 - Ranmase enfòmasyon

Etap 2 - Ranmase enfòmasyon

Bagay ou bezwen fè:

 1. Apwouve demann pou fè yon chèk background, si sa aplikab. Sa a pral voye nan men Pwoteje Ministè Mwen an.
 2. Ou lib pou swiv ak referans ou yo.

Etap 3 - Revize

Etap 3 - Revize

Y ap pwograme yon apèl ak Konsèy Revizyon Fon Monetè Entènasyonal la. 

Konsèy Revizyon Fon Monetè Entènasyonal la pral pran yon desizyon sou manm ou.

Etap 4 - Aktivasyon

Etap 4 - Aktivasyon

Lè yo apwouve w, ou dwe ranpli sa ki annapre yo pou kapab aktive:

 1. Siyen alyans lan.
 2. Peye premye frè manm ou.

Benefis manm Fon Monetè Entènasyonal la

 • Yon kouvèti espirityèl ak legal pou ou
 • Lapriyè chak semèn pou manm nou yo
 • Webinars, Klib liv, ak lòt sesyon fòmasyon ministè
 • Bilten mansyèl ki mete aksan sou sa k ap pase nan tout fanmi FMI
 • Resous Swen Manm yo
 • Fon Monetè Entènasyonal Cares Fund
 • Rasanbleman Rejyonal yo
 • Sèvis Konsiltasyon Ministè
 • Andòsman Eklezyastik pou Chaplaincy Militè ak Sivil
 • Evènman Fòmasyon Omonye anyèl
 • Ajans Voye Misyon

Nivo manm ak kalifikasyon yo

Manm jeneral

Èske w ap lite ak fason pou w fè yon enpak sou Wayòm nan nan zòn ou a? IMF egziste pou ede bay yon kouvèti espirityèl pou ou menm ak ministè w. Fon Monetè Entènasyonal gen plizyè nivo kalifikasyon ministè pou pi byen adapte apèl ou a nan ministè, don espirityèl, fòmasyon biblik ak teyolojik, ak eksperyans ministè. Lè w rantre nan Fon Monetè Entènasyonal, ou ka jwenn dwa legal pou fè tout fonksyon ministeryèl ak prèt. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte  imfmembership@imfserves.org or pwograme yon reyinyon avèk nou.

Chaplaincy Militè

Èske w ap chèche yon fason pou sèvi Seyè a ak peyi w? Gen yon gwo mank de chapèl Lespri dirije pou fè sèvis Lespri dirije. Kit ou chwazi sèvi ak Lame Ameriken an, Air Force, oswa Marin, IMF ba ou yon fason pou andòsman eklezyastik. Ou ka fè yon diferans nan lavi gason ak fanm nan fòs lame nou yo. Pou plis enfòmasyon sou chaplaincy, tanpri klike isit la pou kontakte nou Ekip Chaplaincy ekip  or pwograme yon reyinyon avèk nou.

Kondisyon pou

 • Moun nan gen yon diplòm bakaloreya nan yon kolèj oswa inivèsite akredite
 • Moun nan gen yon diplòm Mèt Divinite ki soti nan yon seminè apwouve ki akredite pa Asosyasyon Lekòl Teyolojik (ATS)
 • Moun nan te revize ak apwouve doktrin nou an, politik ak istwa legliz nou an
 • Moun nan te konplete omwen yon inite (de preferans twa) nan CPE, oswa vle jwenn nan de premye ane yo nan manm yo.
 • Moun nan te kalifikasyon pou ministè pwofesyonèl pou enkli predikasyon, administre Sakreman/Òdonans yo ak administrasyon legliz la.
 • Moun nan te konplete avèk siksè kondisyon jeneral pou manm ak klèje pwofesyonèl FMI

Chaplaincy sivil

Èske w te panse pou w vin yon omonè polis, ponpye, lopital, ospis oswa mezon retrèt? Gen anpil opòtinite pou afekte moun nan pwòp kominote w nan pi gwo moman yo nan bezwen. Chapeyen yo bay konsolasyon ak swen lè li pi nesesè. Lè nou rantre nan IMF, nou ka bay andòsman eklezyastik oswa rekonesans pou apèl ou a pou sèvi lòt moun nan kominote w la. Pou plis enfòmasyon sou chaplaincy, tanpri klike la a pou kontakte nou Ekip Chaplaincy ekip oswa pwograme yon reyinyon avèk nou.

Kondisyon pou

 • Moun nan gen yon diplòm bakaloreya nan yon kolèj oswa inivèsite akredite
 • Moun nan gen yon diplòm Mèt Divinite ki soti nan yon seminè apwouve ki akredite pa Asosyasyon Lekòl Teyolojik (ATS)
 • Moun nan te revize ak apwouve doktrin nou an, politik ak istwa legliz nou an
 • Moun nan te konplete minimòm twa inite CPE, oswa vle jwenn nan de premye ane yo nan manm
 • Moun nan te kalifikasyon pou ministè pwofesyonèl pou enkli predikasyon, administre Sakreman/Òdonans yo ak administrasyon legliz la.
 • Moun nan te konplete avèk siksè kondisyon jeneral pou manm ak klèje FMI

Misyon

Èske w rele pou w fè disip tout nasyon, men ou bezwen yon ekip dèyè w? Misyon IMF la pou ede. Nou aji kòm ajans ki voye misyon w: trete don ak ede w ak kominikasyon. Nou ofri tou konsèy pastoral ak responsablite pwofesyonèl, san yo pa jwenn nan wout ou oswa kenbe ou. Vizyon nou se sèvi w pou w ka sèvi lòt moun pi efikasman. Pou plis enfòmasyon sou misyon, tanpri klike la a pou kontakte nou Ekip Misyon or pwograme yon reyinyon avèk nou.

Ou aple pou fè disip tout nasyon, men ou bezwen yon ekip dèyè ou.

Misyon IMF la pou ede. Nou aji kòm ajans misyon ou: trete donasyon ak ede nan kominikasyon. Nou ofri tou konsèy pastoral ak responsablite pwofesyonèl, san yo pa jwenn nan wout ou oswa kenbe ou. Vizyon nou se sèvi w pou w ka sèvi lòt moun pi efikasman.

Nou travay ak minis ki baze sou sipò k ap sèvi nan yon varyete anviwònman:

 • Misyonè endepandan
 • Pastè entènasyonal yo
 • Evanjelis yo
 • Anplwaye k ap sèvi ak òganizasyon misyon yo tankou YWAM oswa Bridges for Peace
 • Misyonè “Lakay” k ap sèvi kominote espesifik nan peyi orijin yo
 • Pastè anplwaye yo

Kit ou fèk kòmanse oswa ou se yon veteran chevronné, nou ka fè lavi ou pi fasil.

Ki sèvis administratif Misyon Fon Monetè Entènasyonal yo bay?

 • Kapasite pou trete don nan chèk, kat kredi, oswa transfè labank (ACH).
 • Depoze donasyon.
 • Transfè lajan chak semèn nan kont pèsonèl ou (yo).
 • Yon resi pèsonalize, dediktib sou taks yo voye bay donatè yo.
 • Aksè nan yon baz done donatè ki pral ba ou mizajou chak jou sou donasyon donatè ou yo.
 • Antretyen dosye sipò finansye ak lis adrès donatè yo.
 • Piblikasyon, enprime, ak poste bilten ki fèt chak demwa oswa chak trimès.

Ki lòt benefis ki genyen nan yon misyonè FMI?

 • Lè w rantre nan IMF, w ap resevwa yon kalifikasyon ministeryèl epi w ap fè pati yon rezo mondyal lidè kretyen yo.
 • Direktè Misyon Fon Monetè Entènasyonal la ofri sipò pastoral pèsonèl. Nou dedye pou byennèt pèsonèl ou ansanm ak devlopman nan ministè w.

Legliz yo ak moun ki sipòte w yo pral gen konfyans ke ministè w la soutni pa yon asosyasyon minis pwofesyonèl ki etabli, ak plis pase 1400 manm nan 50 eta ak 30 nasyon.

Ki sa li pran yo dwe yon Misyonè Fon Monetè Entènasyonal?

Premye etap la se ranpli soti aplikasyon misyonè a. Si w pa manm kounye a, ou ka soumèt aplikasyon w pou manm jeneral ak pou misyon Fon Monetè Entènasyonal la ansanm. Kòmanse vwayaj ou nan manm isit la.

Sèvis pwosesis fon nou yo fèt pou moun ki gen yon ministè etabli ak yon ekip donatè ki angaje yo. Si w ap kòmanse kòmanse, nou pral travay avèk ou pou:

 • Klarifye plan ministè w ak vizyon w
 • Ranfòse konpetans ou pou ranmase lajan
 • Asire w ke w prepare espirityèlman ak emosyonèlman pou sevè travay misyon an

Misyonè Fon Monetè Entènasyonal yo dwe kenbe bon pozisyon ak di Bondye mèsi a. Responsablite yo enkli:

 • Soumèt rapò ministè chak trimès.
 • Peman frè administratif yo. Sa yo tipikman dedwi nan sipò ou fèk ap rantre, epi yo gen ladan yo yon frè jeneral $50 pa mwa plis 10% nan kontribisyon trete atravè Fon Monetè Entènasyonal.

FAQ sou misyon yo

KI SÈVIS NOU BAY MINIS AJANS? 

 Pou ou menm, Misyonè a

 • Kapasite pou trete don nan chèk, kat kredi, oswa transfè labank (ACH).
 • Donasyon yo ka fè sou entènèt sou paj don pèsonalize w la.
 • Ou ka mete yon bouton Donasyon sou pwòp sit entènèt ou a.
 • Abilite pou kreye yon kanpay espesyal pou ranmase lajan pou yon misyon espesyal oswa pwojè.
  • Egzanp: Konstwi yon laboratwa òdinatè nan Lafrik, Fè Manje pou Jou Aksyon de Gras, epi bay timoun Adoptè kado nan Nwèl la.
 • Depoze donasyon.
 • Transfè lajan chak semèn nan kont pèsonèl ou (yo).
 • Aksè nan yon baz done donatè ki pral ba ou mizajou chak jou sou donasyon donatè ou yo.
 • Antretyen dosye sipò finansye ak lis adrès donatè yo.
 • Piblikasyon pwofesyonèl, enprime, ak poste bilten chak mwa oswa chak trimès. (Imel missions@imfserves.org pou sèvis sipò ajans frè ak pri)
 • Antrenè sou ranmase lajan.

Pou Donatè w la

 • Yon resi pèsonalize, ki dediktib sou taks yo voye bay donatè yo sou donasyon.
 • Donatè nan ministè w la ka tcheke don yo sou Entènèt.
 • Donatè yo ka mete ajou enfòmasyon kontak yo sou Entènèt.
 • Donatè yo ka telechaje deklarasyon taks yo sou Entènèt.
 • Donasyon yo ka mete kanpe pou yo renouvlab chak semèn, chak de semèn, chak mwa, elatriye.
 • Donasyon renouvlab yo ka mete ajou pou gen yon frekans ak kantite lajan diferan.
 • Donatè ki gen yon kont ka fè don yon sèl fwa nan kèk klik sèlman!

Lòt sèvis ka aplike selon kondisyon ministè a.

ÈSKE NOU BAY DONATÈ OSWA DON POU MINIS AJANS? 

Non, ou dwe ranmase pwòp lajan ou epi gen pwòp lis kontak ou.

KONBYEN FÈ PRÈ AMANM AJANS?

 • $50.00 Frè Sèvis Misyon yo chaje chak mwa.
 • Fon Monetè Entènasyonal kenbe 10% nan lajan sipò donatè yo resevwa.
 • Pa gen okenn frè anyèl manm Fon Monetè Entènasyonal ki nesesè apre premye ane a toutotan ou rete an bon pozisyon ak kondisyon Fon Monetè Entènasyonal la.
 • Misyonè lòt bò dlo yo oblije demontre viabilite finansye anvan yo resevwa apwobasyon depatmantal yo.
 • Piblikasyon bilten (rekòmande men li pa obligatwa): Si don ak frè yo pa ta dwe kouvri depans dirèk poste, poste, elatriye, yo itilize yon ti fòmil frè minimòm pou detèmine pri chak mwa. (Imel missions@imfserves.org pou frè ak pri sèvis sipò ajans yo)

REMAK: TOUT FRÈ AK TOUS YO SIJÈ POU CHANJMAN SAN AVI.

ESKE FMI DETÉMINE KOTE SÈVIS AK MINISTÈ Egzakt? 

Non, IMF sèvi pou pèmèt ou akonpli vizyon Bondye ba ou a. Nou pa eseye kontrole ministè a, sèlman bay konsèy, asistans, entwodiksyon ak responsablite.

KIJAN MWEN POU VIN YON MISYONÈ Ajans Fon Monetè Entènasyonal? 

 • Si ou pa deja yon minis ki gen kalifikasyon ak FMI:
  • Aplike pou vin yon minis ki gen kalifikasyon ak FMI epi chwazi Misyon kòm kalite manm ou.
 • Si ou deja yon minis ki kalifye ak FMI:
  • Kontakte sèvis manm yo pou jwenn Aplikasyon Misyon Fon Monetè Entènasyonal la.

KI LÈ MWEN RESEVWA REZILTA EVALYASYON AVAN SOU TEREN AN? 

 • Fon Monetè Entènasyonal rezève dwa pou fè yon evalyasyon anvan teren pou misyonè ki planifye travay nan yon domèn etranje (FMI ka chwazi pou retire egzijans sa a pou minis ki gen eksperyans).
 • Li pran apeprè twa semèn pou jwenn rapò yo apati dat ou rankontre ak sant evalyasyon an.

Inisyativ Legliz Alliance Fon Monetè Entènasyonal la

Èske w se yon pastè ansyen oswa yon manm konsèy ansyen legliz ou yo k ap chèche zanmi ak sipò? Inisyativ Legliz Alliance Fon Monetè Entènasyonal la se yon gwoup legliz ki gen menm lide fè patenarya pou youn bay lòt ankourajman ak sipò. Lè w rantre nan Inisyativ Legliz Alyans Fon Monetè Entènasyonal la, w ap fè patenarya ak lòt legliz pou plis Enpak Wayòm Levanjil Jezikri a. Pou plis enfòmasyon, tanpri pwograme yon reyinyon avèk nou.

Inisyativ Legliz Alyans Fon Monetè Entènasyonal la egziste pou konekte legliz lokal yo atravè liy denominasyon yo. Legliz Alliance Fon Monetè Entènasyonal fè patenarya ansanm pou bay yon rezo sipò ak ankourajman, pataje resous yo, asire konsèy nan yon moman tranzisyon, gen aksè a konferans, webinars, rasanbleman di Bondye mèsi, ak plis ankò—tout bagay pandan y ap kenbe souverènte legliz lokal la.

Fon Monetè Entènasyonal ofri Legliz Alliance yo yon kouvèti espirityèl. Legliz Alyans Fon Monetè Entènasyonal yo konekte teyolojikman ak yon asosyasyon ki kwè nan Bib la ki chita sou Otodòks istorik lafwa kretyen an ak pratik li yo epi ki gen pouvwa ak travay Sentespri a kontanporen.

IMF bay Legliz Alliance yo sipò pou pastè yo ak kongregasyon an. Fon Monetè Entènasyonal sèvi kòm yon pastè pou pastè a. Nan tan tranzisyon lidèchip, IMF ka ede kongregasyon yo avèk èd pwovizwa ak pwosesis rechèch la.

Fon Monetè Entènasyonal ofri sipò operasyon Legliz Alliance yo. Legliz Alliance IMF yo ka patisipe nan pwogram retrèt IMF 403(b)(9). Legliz Alliance Fon Monetè Entènasyonal yo ka resevwa tou èd operasyonèl sou aspè nan jesyon legliz soti nan resous imen ak kontablite/finans nan konsèy ak antrenè lidèchip.

Fon Monetè Entènasyonal se yon Endossè Eklezyastik rekonèt epi li ka ede Legliz Alyans Fon Monetè Entènasyonal yo ki vle sipòte manm oswa minis yo kalifye pou omonye nan wòl militè oswa sivil.

Fon Monetè Entènasyonal se yon ajans ki voye misyon epi li ka ede nan legliz Alliance IMF ki enterese nan ogmante misyonè oswa konekte ak travay misyon etabli tou de domestik ak entènasyonalman.

Vin yon Legliz Alliance IMF bay opòtinite ak sipò pou legliz ki vle afilye nan yon di Bondye mèsi biblik epi poutan kenbe diferan legliz yo.

Men yon temwayaj pastè prensipal youn nan legliz Alliance FMI nou yo:

Pandan youn nan moman ki pi difisil nou yo, ekip dirijan nou an te kontakte biwo Fon Monetè Entènasyonal la pou jwenn kèk konsèy ak èd. San ezite, yon ekip ministè te vin bò kote nou e li te ede nou nan tanpèt la. Mwen vle ankouraje lòt Pastè Fon Monetè Entènasyonal pou konsidere fè legliz yo vin Legliz Alliance. Pandan ke nou endepandan nan estrikti, nou ta dwe entèdepandan nan relasyon nou yo. Mwen ta renmen wè pati sa a nan Fellowship nou an grandi yon fason pou yo ofri plis sèvis nan kongregasyon nou yo.

Lè legliz nou an te rantre nan Fon Monetè Entènasyonal la, ekip lidèchip nou an te dakò pou yo simen san gad dèyè nan ministè sa a. Apre nou te chwazi pou onore Bondye nan sipòte Fon Monetè Entènasyonal ak yon pousan (1%) dim ak ofrann chak ane nou yo, nou te wè pwogrè finansye enkwayab!

Yon lòt aspè ki vrèman enpresyone m konsènan International Ministerial Fellowship se kalite ak entegrite moun ki enplike yo. Lè ou ajoute nan sa a konpetans ekip lidèchip yo ak resous ki disponib pou manm yo, mwen kwè ke nou gen benediksyon pou fè pati yon bagay vrèman enkwayab! Nou te gen benediksyon nan yon fason ki reyèl ak yon òganizasyon ki montre Seyè nou an Jezi lè Mak 10:45 di, "Paske menm Pitit Gason Lòm nan te vini pou yo sèvi, men pou sèvi." Kalite lidèchip sèvitè sa a se sa mwen te temwen avèk International Ministerial Fellowship.

Kondisyon pou lis manm yo

*Manm ki pa akredite yo gen estati manm jeneral. Yo enkli nan manm nou yo men yo pa otorize pa Fon Monetè Entènasyonal pou fè sèvis sacerdotal. Yo ka patisipe nan tout pwoblèm yo refere yo bay manm jeneral pa Konsèy Administrasyon an pou vote epi yo akeyi yo patisipe nan tout aktivite patwone pa Fon Monetè Entènasyonal. Yo kalifye pou resevwa tout sèvis sipò jan Fellowship la ofri bay tout manm yo.

Yon Manm Asosye (ki pa akredite) Fon Monetè Entènasyonal gen dwa ak tout dwa ak privilèj yo akòde yon Manm Jeneral. Klèje òdone oswa ki gen lisans ki rantre nan Fon Monetè Entènasyonal kòm Manm Asosye yo resevwa menm respè ak yon manm Fon Monetè Entènasyonal ak pozisyon biwo yo. Manm Asosye a ka jwenn kalifikasyon pa pwòp denominasyon yo. Nou onore yo, e ministè Bondye etabli grasa sèvis fidèl yo bay Kris la.

Nou te fè anpil zanmi pandan ane yo k ap travay atravè liy denominasyon yo. Nan kèk ka, yon manm nan Fon Monetè Entènasyonal te tranzisyon pou plizyè ane pandan ke manm nan ap travay nan òdinasyon konplè nan pwòp denominasyon yo. Lòt fwa sikonstans anpeche kandida a pouswiv òdinasyon nan pwòp denominasyon yo epi nou kapab sèvi legliz denominasyon yo ak manm nan nan yon wòl espesyal pou yon peryòd tan ki pi long. Nou rekonesan ke nou kapab sèvi nan kèlkeswa sitiyasyon ki pi byen satisfè bezwen yo. Souvan, lè yo reyalize objektif pèsonèl ki ta ka mande yo kite Fon Monetè Entènasyonal, yo chwazi kontinye yon relasyon avèk nou kòm yon Manm Asosye paske yo konnen nou renmen, onore ak dezi kolabore nan kèlkeswa fason nou kapab. FMI wè tèt li kòm yon bon "jwè ekip" nan kò Kris la.

Epitou, souvan nou gen biznisman kretyen ki vle fè pati sa n ap fè a, men ki pa santi yo rele kòm yon moun klèje epi ki prefere afilye kòm yon Manm Asosye. Nou akeyi yo. Nou bezwen yo ak konesans biznis yo pou ede nou trase kou pou ministè sa a. Li mande anpil—priye, bay ak ale—pou akonpli Gran Komisyon an.

Lafwa pwomès

Fon Monetè Entènasyonal sipòte, prèske sèlman, pa manm li yo. Kòm sa yo, nou mande chak nan manm nou yo sipòte Fon Monetè Entènasyonal sou yon baz chak mwa kòm yon pati nan dim chak mwa yo. Yo fè sa lè yo chwazi yon klib bay kòm yon pati nan pwosesis aplikasyon yo. Montan ki anba yo reflete yon kado chak mwa.

Bay Club

Zanj Gadyen - $1000
Sen Patron- $500
Gad Valè wa David- $100
Joseph's Storehouse of Grain- $50
Jedeon Club la - $25
Kès Trezò Wa Joas- $15
Centurion Gad (obligatwa pou chapèl militè ak sivil) - 5% revni chak mwa
Aaron & Hur- 1% revni chak mwa
Pwovizyon Seyè a- Yon lòt kantite lajan ki pi byen adapte sitiyasyon ou.

Pare pou rantre nan fanmi an?

Byenveni nan Pwosesis Aplikasyon pou Manm! Nou tèlman kontan sèvi ou! Tanpri kòmanse klike sou bouton ki anba a. Yon fwa ou fin peye frè aplikasyon w lan, w ap wè pwochen pati nan pwosesis aplikasyon an. Tanpri kontakte nou nan imfmembership@imfserves.org avèk nenpòt kesyon.

Èske w ap aplike pou yon manm endividyèl? Kòmanse pwosesis la pa klike sou bouton ki anba a. Ou pral chwazi nivo lis ou vle (minis òdone, minis ki gen lisans, lisans ministè espesyal, minis komisyone, travayè kretyen, oswa manm asosye) pita nan pwosesis aplikasyon an.

Èske w ap aplike nan Inisyativ Legliz Alliance IMF nan non kongregasyon ou a? Tanpri pwograme yon reyinyon avèk nou.

Kòmanse!

Sit entènèt nou an ap desann pou antretyen woutin le 13 jiyè a 9:00 pm (CDT).

Voye yon mesaj bay Tony Duck

Voye yon mesaj bay Josh Braland

Voye yon mesaj bay Ronnie Brovold

Voye yon mesaj bay Ashley Spang

Voye yon mesaj bay John Braland

Voye yon mesaj bay Barb Schahn

Voye yon mesaj bay George Gilmour

Voye yon mesaj bay Roger Kuhn

Voye yon mesaj bay Heather Precht

Voye yon mesaj bay Michael Weible

Voye yon mesaj bay Connie Ranallo

Voye yon mesaj bay Beth Heckmann

Voye yon mesaj bay Chris Lorentz

Ale nan kontni