Misyonè nou yo

International Ministerial Fellowship

Ajans ki voye misyon yo

International Ministerial Fellowship egziste pou avanse wayòm Bondye a nan sèvi moun ki nan premye liy yo, kit li domestik oswa aletranje. 

 

Antanke yon ajans ki voye misyon yo, International Ministerial Fellowship (IMF) navige nan travay administratif ki tache ak misyon yo, sa ki pèmèt misyonè yo gen plis prezan nan ministè yo san yo pa sou presyon devwa administratif yo.

Èske w enterese vin yon misyonè ak FMI?

Tcheke pwosesis nou an pou rantre nan IMF kòm yon Misyonè ak ki benefis nou ofri.

Benefis Misyonè Fon Monetè Entènasyonal

Misyonè Ajans nou yo

Yo mande kontribisyon yo ak konpreyansyon ke Fon Monetè Entènasyonal genyen tout diskresyon ak kontwòl sou itilizasyon tout fon yo bay yo. Fon Monetè Entènasyonal Misyon ak Misyonè yo resevwa debousman ak ranbousman nan men Fon Monetè Entènasyonal dapre direktiv IRS yo.

Misyonè Zòn Ostil yo

FMI gen anpil misyonè k ap pote espwa Levanjil la nan kote ki ostil nan mond lan. Moun sa yo jwenn tèt yo nan zòn nan mond lan kote travay yo pou Kris la mete yo an dezòd ak otorite lokal yo. Pou rezon sa a, nou pa bay lis non moun sa yo oswa peyi kote yo sèvi. Si w ta renmen bay yon misyonè espesifik nan gwoup sa a, w ap bezwen fè referans ak nimewo kont misyon yo lè w ap bay. Si w pa konnen nimewo sa a, oswa si w ta renmen plis enfòmasyon, tanpri rele nou nan 952-346-2464.

Misyonè Entènasyonal

Kont # 1003

FMI gen anpil misyonè k ap pote espwa Levanjil la nan kote ki ostil nan mond lan. Moun sa yo jwenn tèt yo nan zòn nan mond lan kote travay yo pou Kris la mete yo an dezòd ak otorite lokal yo. Pou rezon sa a, nou pa bay lis non moun sa yo oswa peyi kote yo sèvi. Si w ta renmen bay yon misyonè espesifik nan gwoup sa a, w ap bezwen fè referans ak nimewo kont misyon yo lè w ap bay. Si w pa konnen nimewo sa a, oswa si w ta renmen plis enfòmasyon, tanpri rele nou nan 952-346-2464.

Bay misyonè #1003Rele nou

Misyonè Entènasyonal

Kont # 1049

FMI gen anpil misyonè k ap pote espwa Levanjil la nan kote ki ostil nan mond lan. Moun sa yo jwenn tèt yo nan zòn nan mond lan kote travay yo pou Kris la mete yo an dezòd ak otorite lokal yo. Pou rezon sa a, nou pa bay lis non moun sa yo oswa peyi kote yo sèvi. Si w ta renmen bay yon misyonè espesifik nan gwoup sa a, w ap bezwen fè referans ak nimewo kont misyon yo lè w ap bay. Si w pa konnen nimewo sa a, oswa si w ta renmen plis enfòmasyon, tanpri rele nou nan 952-346-2464.

Bay misyonè #1049Rele nou

Misyonè Entènasyonal

Kont # 1071

FMI gen anpil misyonè k ap pote espwa Levanjil la nan kote ki ostil nan mond lan. Moun sa yo jwenn tèt yo nan zòn nan mond lan kote travay yo pou Kris la mete yo an dezòd ak otorite lokal yo. Pou rezon sa a, nou pa bay lis non moun sa yo oswa peyi kote yo sèvi. Si w ta renmen bay yon misyonè espesifik nan gwoup sa a, w ap bezwen fè referans ak nimewo kont misyon yo lè w ap bay. Si w pa konnen nimewo sa a, oswa si w ta renmen plis enfòmasyon, tanpri rele nou nan 952-346-2464.

Bay misyonè #1071Rele nou

Misyonè Entènasyonal

Kont # 1081

FMI gen anpil misyonè k ap pote espwa Levanjil la nan kote ki ostil nan mond lan. Moun sa yo jwenn tèt yo nan zòn nan mond lan kote travay yo pou Kris la mete yo an dezòd ak otorite lokal yo. Pou rezon sa a, nou pa bay lis non moun sa yo oswa peyi kote yo sèvi. Si w ta renmen bay yon misyonè espesifik nan gwoup sa a, w ap bezwen fè referans ak nimewo kont misyon yo lè w ap bay. Si w pa konnen nimewo sa a, oswa si w ta renmen plis enfòmasyon, tanpri rele nou nan 952-346-2464.

Bay misyonè #1081Rele nou

Misyonè Entènasyonal

Kont # 1092

FMI gen anpil misyonè k ap pote espwa Levanjil la nan kote ki ostil nan mond lan. Moun sa yo jwenn tèt yo nan zòn nan mond lan kote travay yo pou Kris la mete yo an dezòd ak otorite lokal yo. Pou rezon sa a, nou pa bay lis non moun sa yo oswa peyi kote yo sèvi. Si w ta renmen bay yon misyonè espesifik nan gwoup sa a, w ap bezwen fè referans ak nimewo kont misyon yo lè w ap bay. Si w pa konnen nimewo sa a, oswa si w ta renmen plis enfòmasyon, tanpri rele nou nan 952-346-2464.

Bay misyonè #1092Rele nou

Misyonè Entènasyonal

Kont # 1113

FMI gen anpil misyonè k ap pote espwa Levanjil la nan kote ki ostil nan mond lan. Moun sa yo jwenn tèt yo nan zòn nan mond lan kote travay yo pou Kris la mete yo an dezòd ak otorite lokal yo. Pou rezon sa a, nou pa bay lis non moun sa yo oswa peyi kote yo sèvi. Si w ta renmen bay yon misyonè espesifik nan gwoup sa a, w ap bezwen fè referans ak nimewo kont misyon yo lè w ap bay. Si w pa konnen nimewo sa a, oswa si w ta renmen plis enfòmasyon, tanpri rele nou nan 952-346-2464.

Bay misyonè #1113Rele nou

A

Minnesota

Colin ak Mary Akehurst

Colin Akehurst, madanm li Mari, ak pitit gason yo David ak Andre, gen yon vizyon pasyone pou inite nan kò Kris la, ak yon anfaz sou evanjelizasyon ak disip. Yo vin ansanm ak plizyè ministè evanjelis premye liy etabli, nan bi pou kolaborasyon ak koneksyon Wayòm nan. Ministè yo kòmanse lakay yo ak kontak lokal yo, epi travay deyò nan divès vil ak eta ameriken ki make, epi answit nan dènye bout tè a, ak misyon yo ap elaji nan pèp Izrayèl la, Lafrik di sid, Kolonbi, Meksik ak plis ankò. Tout bagay pou tout moun: USA, Kolonbi, Izrayèl, Meksik

Bay Akehurst la

USA

Becky Albright

Deklarasyon Misyon: Pou pataje Bòn Nouvèl Jezikri a ak moun ki pedi, ki ofri lavi ak ankourajman atravè pawòl Bondye a. Dezi kè m se pou m vin yon omonyè aplentan pou Ministè Mezon retrèt. Opòtinite yo se illimité kòm pi plis ak plis granmoun aje yo ap antre nan mezon retrèt ak trè kèk travayè yo rekòlte nanm yo nan enkwayan yo epi tou, ankouraje kwayan yo nan pwomès Bondye yo.

Depi mas 2002, mwen te fè sèvis youn ak youn ak medam nan mezon retrèt zòn nan. Privilèj diferan mwen se te chita ak medam ki pi izole yo. Medam sa yo te reponn ak lajwa nan je yo pandan m di yo Bondye pa bliye yo. Nou wè chak fwa nou vizite Bondye fòtifye ak pote zanmi sa yo soti nan pozisyon fetis la nan dezespwa pou yo tann Pawòl li a pou lavi yo.

Bay Becky Albright

Japon

Bruce ak Dorothy Allen

Senyè a te rele Bruce ak Dorothy Allen nan Japon apre de deseni nan ministè bay moun ki gen plizyè kilti nan zòn Metro-Boston. Bruce, yon minis òdone, gen yon MA nan ministè entèkiltirèl ak Dorothy, yon MM nan pèfòmans flit. Fado yo pou pèp ki pa rive yo te ankouraje lanmou yo pou Japonè yo (0.2% kretyen). Nan dezyèm vwayaj misyon yo nan Japon an 2015, Bondye te mennen yo pou yo kreye yon paradigm misyon ki pa te planifye pou Tea Party lakay yo ki te kole ak etid pèsonèl pèsonèl yo ak vwazen yo ki te pote pwòp enstriman mizik pa yo. Bruce ak Dorothy te detèmine pou atake gwo fò Satan an nan atizay yo nan Japon pa yon Flit klasik ak Pwezi Recital. Moun ki pa sove yo te tande pale de Jezi atravè pwezi, ekriti, mizik klasik ak chante kretyen. De mizisyen pwofesyonèl Japonè yo te rankontre nan lari a te asiste, yon kondiktè òkès ​​ak yon solis flit ki tou de fè entènasyonalman. Yo te montre enterè pou Dorothy repete pwogram li nan plizyè lokal. Bruce ak Dorothy planifye pou kontinye paradigm sa a ak zanmi misyonè IMF yo. Kè Dorothy pou mizisyen pwofesyonèl "kache nan kache a" nan Japon, ogmante fado Bruce pou l rive jwenn Japonè ak predikasyon li ak temwayaj pèsonèl li: Syantis – Sorcerer – Saint – Sent One.

Fè don pou Allen yo

B yo

USA

Shirley Bland

 

 

 

 

 

 

 

Bay Shirley

C yo

Uganda - 360 Vizyon pou Lafrik

Gretchen Carlson

Vwayaj mwen nan Swaziland, Afrik an 2007 te chanje lavi m. Anviwon menm tan an nan Minnesota, mwen te rankontre Annet Kayongo, fondatè New Hope for Africa Orphelinat & School nan Uganda. Apre plizyè ane nan chèche fason kreyatif pou sipòte travay li (pwojè Kominote Ed ak vann kolye), nou te lanse yon pwogram parennaj timoun ki rele 360 ​​Vision for Africa. Kounye a nou gen plis pase 50 timoun patwone! Mwen trè rekonesan anvè Bondye e mwen kontan dèske w ta konsidere fè patenarya avèk nou pou ede timoun ki nan gwo bezwen. Ou ka chwazi yon montan renouvlab de $30/mwa pou 1 timoun, $60/mwa pou 2 elatriye. Ou ka chwazi yon timoun nan sitwèb nou an anba a oswa voye yon imèl ba nou nan 360VisionforAfrica@gmail.com. Mèsi, zanmi!

Bay GretchenVizite 360 ​​Vision for Africa

Meksik

Kevin ak Kim Coe

Apre yo fin sèvi 30 ane Ozetazini kòm yon pastè jèn ak yon pastè ansyen, yo te rele Kevin ak Kim pou yo sèvi nan Playa del Carmen, Meksik. Yo te etabli rasin ak relasyon nan kominote a pou kenbe opòtinite adorasyon regilye pou Ekspatriye yo ansanm ak kontak pou moun ki nan bezwen nan kominote lokal la atravè yon rezo pastè ak ministè lokal yo.
Kevin ak Kim tou de te sèvi anpil nan vwayaj misyon kout tèm pandan plizyè deseni epi akeyi sipò ak patisipasyon nan men moun ki ta ka vizite zòn nan k ap chèche swa opòtinite ministè a kout oswa alontèm.
Kontakte Kevin nan: kcoe5@icloud.com

Bay Coe's la

D yo

Minnesota

Lonnie ak Cindy Dufty

Apati ete 2021, Lonnie pase pi gwo tan ministè li ak gason ki te pase tan nan prizon e ki te angaje tèt yo pou yo grandi nan Kris la. Nan legliz lokal la (Brookdale Covenant, ki sitiye nan Brooklyn Center) Lonnie ak Cindy se misyonè legliz la epi sèvi nan yon varyete wòl ministè espesyalman kòm pwofesè, konseye e, apati mwa Jiyè, nan pwogram ratrapaj BCC leson patikilye pou legliz ak legliz la. fanmi kominote yo. Anplis kongregasyon lokal la, Lonnie ak Cindy disponib kòm pwofesè angle pou imigran ki fèk rive. Lonnie sèvi tou kòm yon konseye pou Freedom Works ak yon jou pa semèn nan magazen volontè Bibles For Missions nan Crystal, ki konsakre pwofi yo nan misyon nan Bilgari ak lòt peyi lès Ewopeyen an.

Fè don pou Duftys la

E a

Minnesota

Josh ak Megan Edwards

 

Josh ak Megan Edwards te sèvi ansanm depi yo te marye an 2006. Yo te sèvi nan legliz lokal ak kapasite para-legliz. Senyè a te dirije yo pou yo lanse Connect Ministries nan prentan 2022. Ministè sa a egziste pou konekte moun ak Jezi atravè adorasyon, ansèyman, ak ekipe Kò a atravè konfesyon, etnisite, ak jenerasyon. Kè yo se wè Legliz la vin vivan epi mache nan plenitid ki moun yo rele pou yo ye. Josh, Megan, ak twa pitit yo, Ezra, Aiden, ak Josie ap viv nan Wells, MN.

Bay Edwards la

Minnesota

Max & Mariana Erickson

"Eta Hockey" (jan Minnesota se souvan konnen) se yon jaden misyon. Jwè Hockey yo se yon "gwoup moun ki pèdi" ak bezwen espirityèl pwofon. Yo ka gwo atlèt, men anpil moun soti nan kay kraze, abi alkòl, yo boule ak tèt yo, ak espirityèlman konfonn.

Max se yon Misyonè Espò Hockey ak yon chapèl Hockey nan lig MIAC Divizyon III. Li fè pwogram chapèl nan kazye ak sou lakou lekòl la, li fè konsèy youn a youn, epi li mennen vwayaj misyon kout tèm.

Bay Erickson's la

UAS la vle di Foster One Ministries

Mike ak Missy Evans

Mike ak Missy te fonde Foster One ak objektif yo se pou ede lòt moun jwenn plas yo nan swen adoptif, sipòte moun ki deja se paran adoptif ak fanmi adoptif resous, fanmi byolojik ak travayè sosyal.

Foster One ap kraze estereyotip ak laperèz "foster care". Yo ta renmen fè ministè sa a yon pati nan chak kilti legliz.

Foster One ede ou dekouvri ke tout moun ka fè yon bagay nan swen adoptif epi poze kesyon an:
Kisa ou ka fè pou youn?

Bay Evans 'ak Foster OneTcheke Foster One

F yo

Minnesota

Ben & Sara Fischer

Ben se yon eskiz, oratè, predikatè ak pwofesè ki baze nan Minneapolis. Li fè patenarya ak plizyè gwoup tankou Teen Challenge (kote li sèvi kòm yon enstriktè adjwen nan Leadership Institute), ak CRU (kote li pale sou kanpis kolèj eksklizyon). Li tou preche itinerans.

Ben vle poze kesyon ki louvri konvèsasyon. Li fè kòmantè ke, "Pafwa nou eskiz yo tante pozisyone tèt nou kòm moun k ap bay repons, men sa ta ka jis yon estrateji pou fèmen agiman lòt moun." Olye de sa, Ben vle vini ak moun ki septik, antre nan mond yo epi konprann pwen de vi yo. Si ou ta renmen aprann plis sou Ben, epi wè atik li yo ak konferans, vizite sit entènèt li anba a.

Bay Fischer's laTcheke sit entènèt Ben an

USA

Jose & Kristy Flores

Jose ak Kristy Flores ap sèvi ansanm nan ministè depi maryaj yo an 2014. Okòmansman, yo te sèvi 3 ane ak YWAM Minneapolis ki te dirije ministè kwizin yo. Pandan tan sa a, Bondye te louvri anpil pòt pou Flores yo nan kominote lokal yo nan zòn sèvis manje ijans. Ansanm, Jose ak Kristy te fòme "Forgotten Harvest", yon ministè k ap sèvi kominote lokal yo atravè sekou manje (jwenn ak mete resous manje yo disponib pou moun ki nan bezwen yo anvan li ale mal) ak ministè relasyon (konsey, konsèy, ak koute moun ki nan kominote a te bliye oswa majinalize).

Kounye a "Forgotten Harvest" kolekte pwodui (ki ta ka jete yo otreman) ak manje ki soti nan kiltivatè lokal yo, boutik makèt, etajè manje, ak lòt distribitè manje. Lè sa a, don manje yo klase epi yo bay yo fre, nan frizè oswa prepare bay moun ak òganizasyon ki bezwen li. Ansanm ak k ap sèvi nan divès pwogram konsèy pou jèn, Jose ap anseye tou kou pou kwit manje pou ede moun konnen yo pa poukont yo, epi pou ba yo ladrès pou prepare manje an sante.

Fè don bay Flores yo

USA, Meksik

Lois Fowler

Lois Fowler se yon Misyonè Homeland nan Minnesota epi li se ko-fondatè Spirit Ministries ki te kreye nan objektif pou ede moun bati yon lafwa pi pwofon nan Jezikri. Yon varyete ministè espesyalize yo itilize pou akonpli objektif sa a. Ministè sa yo gen ladan sèvis adorasyon ak swen pastoral nan kay k ap viv asistans, kontak etid biblik ak ansèyman nan Etablisman Koreksyonèl MN pou fanm ak planifikasyon ak dirijan vwayaj misyon kout tèm. Lois patisipe tou nan ministè pastoral nan Fairview Covenant Church kote li ede pastè a nan dirije Sèvis Dimanch la epi detanzantan li anseye granmoun ak jèn lekòl Dimanch. Lois se yon manm konsèy administratif Fairview Covenant Church tou.

Bay Lois

G yo

Thailand - Fondasyon Mighty Oak Tree

Dan ak Gan Griffith

Nan zòn povrete yo atravè nò Thailand, paran yo ap eseye deside si pitit yo pral kapab rete lekòl oswa si yo travay pou yo ka ede fanmi an.

Vizyon Fondasyon Mighty Oak Tree (MOT) se pou ede fanmi sa yo nan bay pitit yo bous detid edikatif, epi ekipe fanmi yo pou yo fè pwojè dirab, ki bay revni lakay yo. Kounye a yo ap sipòte plis pase 150 elèv ak bous detid edikatif epi gade pou ajoute nan nimewo sa a nan ane k ap vini yo.

Apre yon ti vwayaj misyon an Thailand an 2005, David te gen yon apèl klè nan men Bondye pou l retounen Thailand pou sèvi pèp Thai. Apre li te retounen Thailand nan fen ane 2005, li te pran yon ane pou etidye lang nan Bangkok, apre sa li te rele Chiang Mai pou sèvi ak fondasyon MOT nan fen ane 2006. Apre yo te marye Gan an 2007, yo kontinye gen yon pasyon. sèvi moun ki nan nò a. Vizyon yo se leve gason ak fanm Bondye pou afekte Thailand pou li.

Bay Griffith laBay Fondasyon Mighty Oak Tree

Filipin

Paul & Nancy Gunderson

Paul ak Nancy gen 30 an marye. Yo gen de pitit, Conrad ak Jasmine. Pòl te nan ministè depi 1970 e li te nan US Air Force soti 1971-1991. Paul gen yon Mèt nan Teyoloji nan MN Graduate School of Theology e li kounye a pouswiv yon doktora nan Teyoloji Mesyanik. Pòl se direktè One in Yeshua Ministries.

Paul ak Nancy te fè vwayaj misyon kout tèm atravè Azi ak Amerik Santral. Konsantre yo nan Filipin yo se pou: 1) Pataje Levanjil la ak moun Filipin yo ak nan tout pwovens Lazi, 2) Travay ak lidè legliz lokal Filipin yo, kongregasyon yo ak ministè yo epi sèvi yo, 3) Rafrechi rasin lafwa ebre yo bay moun ki pa. -Kò jwif kwayan yo, 4) Etabli yon Sant fòmasyon biblik; 5) Devlope yon sant retrè pou sèvi misyonè yo toupatou nan pwovens Lazi ansanm ak ekip misyon pou vizite kay kout tèm, epi 6) Louvri yon òfelina pou sove timoun ki san kay ki riske trafik timoun yo, pou bay yo yon kote ki an sekirite pou viv epi bay manje. , rad ak edikasyon ansanm ak demontre Levanjil la ba yo nan yon anviwònman ki renmen lakay.

Fè yon don bay Gunderson la

H yo

Minnesota

Dann Hall

Dann HallDan Hall se yon minis evanjelik pou plis pase 40 ane, li te sèvi nan Sena Minnesota pandan 10 ane, li te yon ansyen pwofesè ak direktè lekòl, yon omonè pou depatman polis Metro yo, ak fondatè Midwest Chaplains. Dann ak madanm li Valerie te elve uit pitit yo, epi kounye a gen 17 pitit pitit nan Twin Cities. Dann te grandi nan sid Minneapolis nan Roosevelt High School ak Augsburg College. Senatè Hall gendwa te konnen pi plis pou pozisyon li nan sipò libète relijyon e yo te site nan etaj Sena a pandan deba maryaj tradisyonèl la: “Gen kèk te mande m ', 'Èske ou pa vle sou bò dwat nan listwa? ' Verite a se mwen plis konsène sou bò dwat letènite."

Dann pran swen laverite biblik ak fason li gen rapò ak lavi chak jou nou yo epi tou li ranfòse libète relijyon nou yo. Dann kwè yon lavi lapriyè pèsonèl se mak karakteristik yon kretyen, epi si libète relijyon nou an kraze, se konsa ale Amerik la. Kidonk, ogmante lapriyè ak libète relijyon se misyon ministè sa a.

Dann sèvi kòm yon omonye/konseye nan Kapitòl Minnesota nou an pou tou de lejislatè nou yo ak anplwaye yo. Dann konnen politik i kapab tre sal e sal; li sèvi gouvènman nou an pou rezon sa yo.

Donasyon nan ministè Dann lan pral ede kouvri kèk nan revni ak depans li yo. Nenpòt kantite lajan se anpil apresye ak taks franchiz.

Bay Dann

Minnesota

Jeff & Christine Herringshaw

Jeff ak Christine te sèvi ak Youth With A Mission (YWAM) depi 1992. Yo gen twa timoun adilt: Natalie (marye ak Jon), Nick (marye ak Caren), ak Nathan (marye ak Amy). Yo gen kat pitit pitit tou.

Ki baze nan sant ministè YWAM Minneapolis la, objektif Jeff ak Christine kontinye se pou yo envesti nan lavi jèn yo epi voye yo nan tout esfè kilti kòm ajan transfòmasyon Bondye. Anpil nan tan yo pase bay konsèy, antrenè ak swen pastoral pou jèn moun k ap chèche suiv apèl Bondye a nan lavi yo. Ansyen elèv ki soti nan pwogram fòmasyon yo te dirije yo ap travay aplentan nan kote tankou Perou, Azerbaydjan, Ikrèn, Kolonbi, Gwatemala, Lend, Lafrik di sid, Thailand, Meksik, Mwayen Oryan, Etazini ak Kanada kòm travayè pou wayòm Seyè a. . Jeff vwayaje plizyè semèn pandan ane a ap anseye nan lòt lekòl fòmasyon YWAM, konsantre sou sijè disip. Vwayaj li yo te mennen l 'nan plis pase 30 peyi. Christine bay de pi piti pitit pitit yo swen epi aplike konpetans administratif li lè li kapab pou sèvi ministè YWAM Minneapolis yo.

Kòm yon pati nan leve yon nouvo jenerasyon lidè ak misyonè atravè ansèyman, antrenè ak disip, yo vle tou bay ansyen anplwaye YWAM ak elèv yo kounye a nan fòs travay eksklizyon yo viv nan apèl misyon yo. Yo ap travay pou fè sa atravè reyinyon youn-a-one epi devlope fòmasyon tranzisyon ak pwogram sipò. Jeff ekri tou yon blog chak semèn pou ankouraje ak defi lektè yo nan chwa chak jou yo pou swiv ak sèvi Jezi. 

Fè yon don bay Herringshaw'sTcheke blog Jeff la

mwen la

New Jersey

Joe Imordino

Joe ak Chrissy Imordino te pase plis pase 20 ane yo ap sèvi ak moun ki te pèdi yo. Joe ofri sipò pou moun, gwoup, ak sou entènèt. Li kwè ke li difisil pou manevwe nan lavi, sitou lè fè fas ak lapenn. Lè ou fè eksperyans yon pèt nenpòt kalite, lapenn ka soti nan plizyè direksyon diferan ak sentòm li yo varye. Chagren se yon sijè grav ke li apwoche ak konpasyon ak konpreyansyon.
Pandan ane yo, Joe te dirije plizyè gwoup sipò pou lapenn nan plizyè kote, epi li te chita ak anpil moun ki t ap diskite sou kè yo.
Eksperyans li genyen ladan l sèvi fanmi kòm yon direktè fineray ki gen lisans, fasilite gwoup sipò lapenn ak sipò endividyèl kòm yon konseye biblik/Minis, epi sèvi kòm yon omonè ospis ak kowòdonatè dey.
Edikasyon Joe a gen ladanndegre nan syans mortyè, ministè pratik, etid teyolojik, ak etid biblik nan konsèy epi li sètifye nan tanatoloji (etid lanmò ak mouri). Li vle mache ansanm ak ou pandan w ap manevwe moman difisil sa a.

Bay Joe

Japon

Michiyo Ishida

Michiyo Ishida ap kontakte etidyan inivèsite nan Tokyo, Japon. Li vle kreye kominote entènasyonal kote etidyan Japonè yo ak etidyan etranje yo ka rasanble ansanm, jwenn yon gout nan kilti Wayòm nan, epi jwenn idantite nan Kris la.

Michiyo te grandi nan Bangkok ak Jakarta, e li te sove kòm yon etidyan entènasyonal nan kolèj. Li te pase 15 ane nan lavi li andeyò Japon e li te ale nan lekòl Ozetazini pandan 8 ane (BA, Jounalis - Emisyon nan California State University, MA Etid Pastoral - Ministè Fanm nan Multnomah Biblical Seminary). Li te travay tou kòm yon entèprèt/tradiktè.

Nan 2015, li te rantre nan EFCA | ReachGlobal yon ekip ki nan vil Tokyo, ki ap plante ti legliz nan Tokyo. Modèl pou plante legliz li a pa tradisyonèl e li gen pou objaktif pou kreye ti legliz repwodiktif ak espwa ke mwayèn layik kwayan yo pral kapab dirije yo tèt yo. Li itilize yon Etid Dekouvèt Labib kote manm gwoup yo egzamine ekriti yo ansanm epi yo dekouvri verite espirityèl yo lè yo kontinye retounen nan tèks biblik la. Ekip la te plante legliz nan zòn Waseda ak Hibarigaoka.

Avèk manm ekip vil Tokyo yo, li konsantre sou elèv Waseda, epi sèvi kòm yon anplwaye volontè nan "Waseda Hoshien Dream Cafe" chak lòt Vandredi. Waseda Hoshien se yon etablisman ki baze sou kretyen, ak 150 elèv entènasyonal ak 15 etidyan Japonè ap viv nan dòtwa a. "Dream Cafe" bay kafe, te ak ti goute gratis, epi li kreye yon platfòm pou elèv yo bati kominote. Li rankontre etidyan la, li fè etid biblik youn a youn, e li envite kèk nan ti legliz li a.

Waseda University kounye a gen elèv ki pi entènasyonal nan nenpòt inivèsite nan Japon. Depi 2014, gouvènman Japonè a (MEXT) te pote soti nan "Top Global University Project" pou bay sipò priyorite nan inivèsite ki ap dirije entènasyonalizasyon an nan edikasyon Japon an. Anba Pwojè a, yo te chwazi 37 "Top Global Inivèsite," ak Waseda. inivèsite se youn nan yo.

Espwa Michiyo se kreye yon kominote wayòm nan anviwonman entènasyonal inik sa a, ki ka mennen nan plis ti legliz nan zòn nan. Elèv yo ka tande levanjil la, yo ka sove epi yo ka fè disip, epi yo ka gen enpak sou espas travay yo. Anplis de sa, lè etidyan etranje yo ale lakay yo, yo ka pote levanjil la ak yo epi yo ka anbasadè pou Kris la. Sa a se misyon mondyal ki soti nan Japon!

Bay Michiyo

K

uganda

Timote Bruce Kakooza

Bay Timote

L yo

Wisconsin

Randy ak Jeannie Larson

Randy priye, pa pouvwa Sentespri a, pou l wè Bondye bay yon nouvo lavi nan kò Kris la atravè ministè "Breath of Life". Li ede pastè yo ak legliz yo idantifye nouvo jaden misyon yo epi ekipe yo ak nouvo zouti pou evanjelizasyon ak disip.

Li sèvi kòm Direktè swivi pou CityPrayz, yon kontak evanjelis pou moun ki pa kwayan, ede nouvo kwayan yo konekte ak yon legliz lokal.

Randy travay pou ini pastè zòn yo pou priye pou renesans.

Randy ak madanm li Jeannine (paran uit timoun ak granparan) ap ofri yon seminè paran epi yo espere elaji sa a nan lavni pou enkli seminè maryaj.

Kòm yon ventriloquist, Randy kapab pote imè nan legliz, evènman espesyal ak lòt gwoup ak Helmer, sidekick li ak "enbesil".

Avèk plis pase 29 ane eksperyans nan pastoral, li renmen apwovizyone chapit, reyinyon evanjelis ak konferans.

Fè yon don bay Larson la

Lafrik di

Pòl Lindburg

Yo rele Paul Lindberg pou sèvi legliz Afriken yo ak òganizasyon kretyen yo grasa wòl li kòm Direktè Afrik Talking Bibles International. Talking Bibles se Bib odyo dijital ki pwograme nan lang matènèl moun ki pa gen aksè a Bib enprime yo, paske yo pa lektè, yo avèg, epi yo aprann pi byen atravè koute. Pòl ede legliz lokal yo ak òganizasyon kretyen yo atravè kreye patenarya, devlope pwogram angajman ekriti yo, ak bay Bib Pale. Plis enfòmasyon sou Talking Bibles anba a.

Bay PaulPale Bib

Japon

Michael Lindner

Michael Lindner te sèvi kòm misyonè nan Japon pou plis pase dizan.
Li te tou ale nan lòt peyi Sidès Azyatik. Li sèvi kòm yon evanjelis nan Japon, ak yon kè pou delivre moun.
Kontakte Michael Lindner (#1116) pa imel:
michaelministry@hotmail.com

Michael ap anseye angle ak Bib nan salklas Japon depi 1996. Li gen bon relasyon ak elèv yo. Depi 2001 li te fè tou maryaj nan Japon nan zòn nan Kansai. Vil nan rejyon sa a gen ladan Osaka, Kyoto, Otsu ak gwo Lake Biwa Japon an. Li kenbe yon bon pèspektiv sou plizyè legliz Japonè. Gen kèk se nouvo plant legliz ak detanzantan yon legliz Pwotestan ki te andire pou plizyè ane. Li kwè Bondye se souveren. Jezikri se Sovè anpil moun nan Japon.

Bay Michael

M

Minnesota

Mak Marxhausen

Pastè Mark Marxhausen te gen benediksyon pou sèvi kongregasyon ak sèvi pastè nan anpil peyi etranje. Li te gen benediksyon pou l vwayaje nan kèk nan vilaj ki pi lwen yo nan Papwa Nouvèl Gine... vwayaje nan kannòt larivyè Lefrat nan kan byen lwen sou larivyè Lefrat Amazon an... epi sèvi nan peyi Pewou, Ajantin, Meksik, Larisi, Kazakhstan ak Kanada. . Li te gen privilèj pou l preche devan plizyè milye Levanjil Jezikri ki genyen nanm yo, men li jwenn pi gwo lajwa li nan sèvi pastè nasyonal yo, ekipe ak ankouraje yo.

Mark ak madanm li Julie te marye pou 38 ane. Yo beni ak kat timoun ak katòz pitit pitit.

Bay Mark

Minnesota - Retabli Minnesota

Dan & Barb Montague

Dann te pase 48 ane nan travay eksklizyon, pandan l t ap sèvi Senyè a nan anpil lidèchip legliz ak wòl ansèyman. Li te toujou konnen nan kè l te gen plis, e li te pran etap pou yo te òdone kòm Pastè pa legliz li a kèk ane de sa. Kounye a, li te vin tou yon Minis ki gen Lisans ak International Ministerial Fellowship. Manman l te konnen depi yon jèn ti gason yon jou li t ap yon Pastè. Li te gen rezon!

Dan ak Barb ap antre nan ekip lidèchip la avèk Restore Minnesota pou ede retabli jistis nan gwo eta sa a atravè transfòmasyon espirityèl ak sivik. Yo te pyonye Ekip Aksyon Kominotè Sherburne County nan Elk River, MN an Avril 2021 epi yo espere ede nan demaraj ak kwasans plis CAT.

Kèk ane pase, Senyè a te bay Dan ak Barb dezi ak asiyasyon pou yo priye pou jistis ak verite pou peyi nou an, espesyalman nan gouvènman an. Sa te tounen yon rasanbleman lapriyè pou peyi nou ki te kontinye chak semèn ki te kòmanse Desanm 2015. Anpil ofisyèl eli te aksepte envitasyon pou vin nan gwoup lapriyè dimanch swa sa a pou pataje kè yo epi resevwa ankourajman ak lapriyè.

Yo te viv nan zòn nan Elk River (Otsego) pou 11 ane. Yo gen 20 pitit pitit ak 3 gran pitit pitit.

Fè yon don bay Montague'sFè don pou Restore Minnesota

N

uganda

Lily Namwanga

BONDYE RELE MWEN AN 2013 NAN MASAKA UGANDA POU ANKOURAJE AK SIPÒ TIMOUN TANKOU MWEN (ÒFEN) POU GEN LESPWA NOU NAN SENYÈ NOU JEZI KRIS AK POU MOUN KI PA FÈ L ANKO POU RESEVWA L KÒM SOVÈ PÈSONÈL YO. SIPÒTE YO AK BEZWEN DE BAZ YO MEN SA KI PLIS ENPÒTAN SE SIPÒTE YO AK ESPIRITUEL EPI MACHE AK YO NAN CHEMEN BONDYE CHWAZI POU NOU. LI SE PAPA A SAN PAPA. MEN POU TOUT KI TE RESEVWA LI, POU MOUN KI KWÈ NAN NON LI, LI BAY DWA POU VIN PITIT BONDYE. JAN 1:12.

Bay Lily

Minnesota

Ian ak Sara Newville

Ian ak Sara Newville te sèvi nan monn gerizon enteryè ak mouvman lapriyè pandan 10 dènye ane yo. Sara te pase 4 ane nan anplwaye nan International House of Prayer ak 4 ane kòm volontè nan yon sal lapriyè ak ministè gerizon enteryè nan Twin Cities, MN. Ian te grandi karyè ministè li nan menm ministè sa a soti nan yon manadjè relasyon donatè yo vin yon oratè itineran nan legliz lokal yo, gwoup jèn yo ak kolèj kretyen.

Yo pasyone pou yo vini ansanm ak legliz, fanmi, ak moun pou redekouvwi vrè relasyon ak Bondye epi ede yo aprann sou fason nou reflete imaj Bondye nan kè ak nan kò yo. Sara ak Ian santi yo oblije pataje bon nouvèl Lakwa a ak fason Sentespri a transfòme lavi atravè pwòp vwayaj gerizon yo. Yo espesyalize nan sèvi ak moun ki fè fas ak kase seksyèl ak relasyon yo ak dezi bay fòs ak espwa nan moun k ap lite lè yo ede yo rekonekte yo ak idantite yo nan Kris la. Ian ak Sara gen tou yon vizyon ak pasyon pou ekipe pastè yo, legliz yo ak kolèj kretyen yo pou yo sèvi ak moun k ap lite nan domèn sa a ansanm ak fason pou yo gen yon vwa sou pwoblèm sa yo ki baze sou verite biblik an fas a klima kiltirèl nou an.

Ou ka enskri pou bilten mansyèl Newville la oswa kontakte yo nan kerithcreekministry@gmail.com

Bay Newville's la

Filipin yo

J. Allen Noll

J. Allen Noll Ministries se yon ministè sou entènèt ki baze nan Delaware ak kontak nan Pennsylvania, Filipin ak nan Gana. Preparasyon yo ap fèt pou kòmanse evanjelize Ozetazini, ak ansèyman nan lòt peyi mansyone yo.

Fè don bay J. Allen Noll

P

Minnesota

Joel &Renée Pike

Joel ak Renée se misyonè ak YWAM Minneapolis depi 2014. Vizyon yo se pou yo “Ankouraje Misyonè Demen yo,” kòmanse ak 4 pitit yo ki te sèvi ansanm ak yo osi lwen ke Nepal ak Filipin. Joel gen anpil wòl ak YWAM, depi nan jere kwizin nan rive nan Ekip Lidèchip la rive nan dirije adorasyon, lapriyè ak tan kominotè. Li konseye jèn yo kòm lidè adorasyon yo, li rele yo pou yo angaje yo ak dezi Bondye genyen pou tout nasyon yo adore l. Joel anseye etid biblik endiktif, repantans ak padon, lavi enteryè yon lidè, epi fasilite kou Kairos la. Li regilyèman dirije etid biblik, adore ak preche nan yon legliz presbiteryen lokal. Renée ap sèvi nan Depatman Kontablite YWAM.

Toupre kè Joel ak Renée se Lakota nan South Dakota, kote yo mennen vwayaj misyon kout tèm ak objektif ekip yo aprann nan men ak sipòte kwayan lokal yo. Joel gen yon vizyon pou pwodui chante ekriti nan lang natif natal epi li ap pran kou kolèj nan pwodiksyon odyo. Renée ap travay nan direksyon yon BS nan Sikoloji/Konsèy ak yon minè nan Konseye sou Dwòg ak Alkòl.

Objektif yo se pou yo vin kalite adoratè, disip ak misyonè ki mennen lòt moun nan menm lanmou ak pouswit Jezi ak tout kè yo.

Bay Pike a

K a

Minnesota

Curt & Judi Quiner

Ministè Motosiklis

Li ka nan yon kan nan sid Minnesota, yon tèren lwès Wisconsin, yon kazino, yon konsesyonè motosiklèt, yon otèl, yon pakin, Minneapolis Convention Center, yon maryaj bar motar, yon fineray, oswa yon maryaj. Kèlkeswa kote bisiklèt yo ka mache, se la fanmi Quiner yo pral jwenn

Antanke Chapeling nan plizyè gwoup motosiklis diferan, Curt kapab la pou moun lè yo bezwen yon moun pou pale ak, epi li rapid pou l ofri pou lapriyè pou yo--epi fè li menm lè sa a.

Curt ak Judi di li se etonan pou w sou liy devan yo, pou w wè parèy motosiklis yo manyen pa Bondye menm kote yo ye--nan yon evènman motosiklèt! Bondye te akòde favè fanmi yo ak motosiklèt epi sèvi ak pasyon yo pou motosiklèt ak Jezi pou ouvri pòt pou sèvi ak moun ki pa janm ka antre nan yon legliz. Vizyon yo se wè moun ki vin kote yo bay Jezi gidon lavi yo, e ke yo ta grandi nan relasyon yo avèk li.

Fè don nan Quiner's la

R yo

USA

Todd Dlo Lapli

Todd Rainwater sèvi kòm Pastè Swen Kominotè nan Mount Paran Church of God nan Atlanta, Georgia. Pastè Rainwater kounye a ap devlope yon ti gwoup ministè ki fèt pou konstwi amitye dirab, pran swen youn pou lòt, epi fè eksperyans kwasans espirityèl nan menm jan ak Kris la.

Todd se direktè Ministè granmoun aje yo, Stephen's Ministè, Victorious Living Support Groups ak Ministè Èd yo. Li gen yon kè pou wè Bondye transfòme métro Atlanta

Bay Todd

Tanzani - DAR Christian Fellowship

Daryl & Cheryl Rustad

San yo pa opòtinite edikasyon, òfelen yo ak timoun pòv nan Tanzani gen ti espwa pou yo chape sik la nan povrete. Pou reponn a bezwen sa a, Daryl ak Cheryl Rustand te fonde Tansao, yon òganizasyon san bi likratif ki ede elèv Tanzani yo prepare epi ale nan yon Edikasyon Inivèsite andeyò Tanzani.

Rustads yo okòmansman te vin nan Tanzani an 1998 pou fè misyon veterinè. Byento yo te aprann ke pi gwo bezwen an se pou edikasyon. Daryl te travay ak Lekòl Entènasyonal pandan plizyè ane kòm Konseye Karyè, jiskaske yo te kòmanse Tansao.

K ap viv nan kapital la, pandan ane yo Rustads yo te devlope relasyon ak divès manm nan kominote a èkspatriye. Yo te remake ke pi fò yo te kretyen ti bebe, k ap viv nan anviwònman an souvan estrès nan yon nasyon k ap devlope. Pou satisfè bezwen sa a, Daryl ak Cheryl te louvri DAR Christian Fellowship, ki te rankontre depi 2005. Ekspatriye k ap vini nan legliz la ap fè mal epi yo bezwen yon fanmi pou lapriyè ak adore ak kote yo ka leve lòt.

Daryl ak Cheryl gen yon vizyon pou kontinye grandi legliz la, ak menm plis patisipasyon laik yo. Atravè Tansao, yo espere sipòte yon ogmantasyon nan kantite elèv ki gen aksè a bon jan kalite edikasyon siperyè, ak kreyasyon an nan opòtinite travay nan Tanzani.

Bay Rustad's la

S yo

Kalifòni - Ministè Caring Hearts

Frank Swastek

Frank rele moun ki poukont yo, ki rejte, ki abandone, ki izole oswa ki pa konprann. Li ka granmoun aje nan yon mezon retrèt, yon fanmi ki nan bezwen nan yon gadmanje manje, yon moun ki san kay nan lari, oswa gason ki ap lite ak depandans oswa kriz pèsonèl.

Frank satisfè bezwen yo nan tou senpleman disponib pou yo ak tan li ak pawòl Bondye a, menm jan Jezi ta mache nan mitan pèp la ak rann tèt li disponib nan direksyon Lespri Sen an. Origine soti anndan vil Detroit, Frank te geri epi delivre anba alkòl ak dwòg. Li di, Mwen santi'm kontan lè mwen nan mitan yo. San manti, mwen kapab di ke mwen renmen yo.

Bay Frank

T la

Vermont - Chèche Pitit Ministè yo

Theresa ak Ken Taylor

Gen 600 milyon moun ki gen andikap atravè mond lan. 49 milyon abite Ozetazini. Resansman Ozetazini neglije mete enstitisyonèl, timoun ki poko gen senk an, ak granmoun aje. Se sèlman yon ti pousan ki ale nan yon legliz. Kominote andikape yo reprezante youn nan pi gwo gwoup moun ki pa rive nan peyi Etazini

Yon sondaj Joni and Friends fè konnen 85 % nan legliz yo te vote yo endike ke yo manke konesans, fòmasyon, oswa lidèchip ki nesesè pou lanse yon ministè andikap. Manda pou akeyi tout moun nan gwo fèt la, Lik 14:12-24, pasyon nou pou ekipe legliz ak para-ministè pou satisfè bezwen sa a. Nou vle tou fè Jezi reyèl pou kominote andikape yo, atravè kè yon sèvitè nou jwenn nan Jan 13:1-17

Tanpri vizite sit entènèt nou an anba a pou plis enfòmasyon.

Bay Taylor's laVizite sit entènèt yo

V yo

Meksik

Juan Carlos Ventura Saavedra

Leve nan Kalifòni epi kounye a ap viv aplentan nan MEXIKO! Soti nan ti tan nou nan Playa del Carmen, je nou yo te louvri sou reyalite a nan paradi sa a. Touris te ogmante pri lavi isit la. Mwayèn revni chak jou pou yon lokal nan klas travayè se anviwon $8-$15 PA JOU. Nou’n vwar lit ek fristrasyon pep pou fer bouz.

N ap ranmase lajan pou nou kontinye fè sa Bondye rele nou pou nou fè: renmen moun, pataje levanjil la, epi BAY! Bay non sèlman resous finansye, men sitou tan nou ak lanmou nou. Nou renmen kominote nou ye a, epi nou pral afekte plizyè milye lavi avèk èd ou!

Lè nou bay, n ap kapab beni fanmi ki nan mizè yo ak yon avni ki pi briyan. Nou kapab literalman men ak pye Jezi ki montre yo renmen ak mizèrikòd li... montre yo ke yo pa bliye yo.

Nou gen yon responsablite pou ede. Nou kwè nou te fèt pou bay tèt nou san gad dèyè. Nou reve bay gwo moun ki bezwen li plis. Men, nou pa ka fè li san ou.

Tanpri konsidere rantre nan nou nan vwayaj sa a. Swiv nou sou facebook: Milyon Ti Mirak Travay 10:4 "Lapriyè ou yo ak kado ou yo bay pòv yo te vini kòm yon ofrann chonje devan Bondye"

Bay Juan

W la

Minnesota - Ministè Liberasyon

Jeff et Julie Weber

Nou se Julie ak Jeff Weber. Nou te enplike nan yon ministè maryaj paske nan bezwen; Julie te vle divòse. Sa te kòmanse vwayaj avantur nou an nan aprann kijan pou aplike prensip biblik Bondye yo nan maryaj nou an. Apre chak jou aplikasyon prensip biblik yo, li chanje konpòtman endividyèl nou an premye. Lè sa a, li chanje relasyon maryaj nou an. Avèk 2 = 1 ministè maryaj, (Ministè Konbine Nova Shalom, Marriage Ministries Intl. ak Univ. nan Fanmi), nou te kòmanse ede lòt moun nan pataje sa ki te transfòme relasyon nou an. Fè tout bagay soti nan fòmasyon lidè, ansèyman klas, patenarya ak koup nan New Zeland, ak plante ministè a nan pèp Izrayèl la. Ou ta dwe konnen; Delivrans pèsonèl Julie te rive lè li te gen 20 an e li te fè yon avòtman. Anpil tan pase anvan li te kapab fè fas ak sitiyasyon an. Se te pandan y ap anseye nan wikenn fòmasyon lidèchip 2 = 1 pèp Izrayèl la; lè Julie te pataje temwayaj li sou simonte avòtman li ak gerizon li te pote nan maryaj nou an ke fanm yo te gaye nan konferans maryaj la ki vle konnen ki jan. An menm tan pa revele paske yo tout te lidè nan pèp Izrayèl la. Pa te gen tan pou travay avèk yo. Nou te oblije deplase nan pwochen vil la epi li pa te gen anyen pou ba yo ki ta ede yo. Julie te resevwa vizyon pou kòmanse ministè sa a pou ede lòt moun geri anba avòtman. Premye liv ki te pibliye an 2004, liv travay ki te pibliye an 2010. Ministè nou an te kòmanse e li baze sou 2 temwayaj nou ke nou itilize pou ede lòt moun.

Fè don bay Weber la

Filipin - Streams of Living Water Bible School

Grace & Jim Wick

Misyon nou se ede manm legliz yo nan rejyon sid Filipin yo, espesyalman pastè ak travayè legliz yo, grandi espirityèlman; pou ekipe yo byen, epi angaje yo ak tout kè yo nan travay ministè a (Efezyen 4:12), nan bay yon bon eksperyans edikasyonèl ak opòtinite ministè pratik. Lekòl sa a dezan devlope espesyalman pou fòme.

Kounye a nou se yon lekòl biblik mobil k ap ofri klas nan zòn mòn ki difisil pou rive nan Mindanao, ansanm ak klas nan yon anviwònman tradisyonèl lakay nou. Objektif nou se kontinye bati relasyon ak pastè yo epi ofri fòmasyon biblik nan yon varyete domèn ogmante yon nouvo jenerasyon lidè yo ale nan zòn ki fènwa epi antre nan mond lan ak lanmou ak konesans Jezi. Nou fè patenarya ak legliz lokal la nan efò de baz pou rive jwenn moun ki pèdi yo nan fason ki gen sans tankou atravè pwogram manje. Nou ta renmen tou mete yon minimòm de yon pwofesè Labib aplentan nan sistèm lekòl piblik la pandan ke opòtinite a toujou egziste nan nasyon sa a. Sa mande sipò finansye pou pwofesè a gen yon salè ki ka viv.

Bay Wick's la

Minnesota - Retabli Minnesota

Dale Witherington

Dale kenbe wòl li kòm Chèf Jeran ak Direktè Eta Restore Minnesota, yon ministè ki egziste pou “retabli jistis nan Minnesota atravè transfòmasyon espirityèl ak sivik ki baze sou levanjil Jezikri a”. Li sèvi kòm pastè pou ofisyèl eta yo eli yo, fanmi yo ak manm pèsonèl Eta Minnesota. Nan wòl sa a, Dale dirije etid biblik regilye epi li bay konsèy espirityèl prensipalman manm Minnesota House ak Sena a. Dale sèvi tou Senatè ak Reprezantan kòm Direktè Eta yo nan Minnesota Prayer Caucus, yon afilye Fondasyon Kongrè Lapriyè Caucus, epi li sèvi kòm pastè P50 pou Family Research Council nan Eta Minnesota. Li se yon manm komite planifikasyon eta a pou evènman Jounen Nasyonal Lapriyè ki fèt chak ane nan Kapitòl Eta Minnesota nan St. Paul.

Dale ak Sue vwayaje eta Minnesota pou vizite ak pale ak pastè, legliz, òganizasyon sivik ak òganizasyon kretyen espesyalite, epi kounye a yo ap lanse Enstiti pou Sitwayènte Biblik ak Ekip Aksyon Kominotè korespondan li yo an akò ak Filipyen 1:27, Filipyen 3: 20 ak II Korentyen 5:20.

Dale se otè eBooks "America at a Crossroads", "Dangerous Christianity" ak "The Most Important Day of Your Life".

Kontakte Dale dirèkteman nan Dale.RestoreMN@protonmail.com or 651.785.3647

Bay GretchenFè don pou Restore Minnesota

Y

Japon

Michael & Mariko Yaney

Mike ak Mariko Yaney sèvi nan Japon, yo tabli relasyon ak moun Japonè yo nan bi pou yo anseye verite biblik debaz ki mennen nan yon prezantasyon Levanjil Jezikri a.

Pou pifò moun Japonè yo, bezwen relijye yo ka satisfè atravè pratik Shinto ak Boudis. Pa gen anpil, si genyen, bezwen konsidere ansèyman ki nan Bib la. Konekte ak legliz kretyen an, si yon legliz konsa menm egziste nan kominote yon moun, ka sanble pa enpòtan, gòch oswa menm pè pou pifò Japonè. Poutan, Bondye kontinye deplase ak ouvri kè kèk moun.

Mike ak Mariko konekte ak moun ki ouvè pou etidye Labib prensipalman atravè klas angle Mike yo chak semèn. Chak klas anglè ap swiv pa yon etid biblik dekouvèt/evanjelis ki dire ant 30 a 60 minit oswa plis.

Mike ak Mariko ap chèche bay yon kote ki an sekirite pou moun Japonè yo vin poze kesyon epi tande reklamasyon Kris la. Pandan Bondye Souvren an ap travay ak bay nan tè istorikman difisil nan Japon, yo vle fè patenarya ak legliz Japonè a pou wè legliz ki egziste deja nan zòn yo pwospere (nouvo, k ap grandi kwayan te ajoute) ak nouvo legliz plante (nouvo kwayan ak nouvo pastè nan nouvo. zòn).

Bay Yaney's la

Èske w enterese vin yon misyonè ak FMI?

Tcheke pwosesis nou an pou rantre nan IMF kòm yon Misyonè ak ki benefis nou ofri.

Benefis Misyonè Fon Monetè Entènasyonal

Sit entènèt nou an ap desann pou antretyen woutin le 13 jiyè a 9:00 pm (CDT).

Voye yon mesaj bay Tony Duck

Voye yon mesaj bay Josh Braland

Voye yon mesaj bay Ronnie Brovold

Voye yon mesaj bay Ashley Spang

Voye yon mesaj bay John Braland

Voye yon mesaj bay Barb Schahn

Voye yon mesaj bay George Gilmour

Voye yon mesaj bay Roger Kuhn

Voye yon mesaj bay Heather Precht

Voye yon mesaj bay Michael Weible

Voye yon mesaj bay Connie Ranallo

Voye yon mesaj bay Beth Heckmann

Voye yon mesaj bay Chris Lorentz

Ale nan kontni